Untitled Document Untitled Document
Untitled Document
Myanmar Catholic Church
Untitled Document

ကေလးသာသနာ၊ စိန္ေမရီကာသီျဒယ္ဘုရားေက်ာင္း၌ ေဗလန္ကန္နီက်န္းမာျခင္း မယ္ေတာ္ႏိုဗီနာ ဆုေတာင္းပြဲေတာ္ က်င္းပ

    ကေလးဂိုဏ္းအုပ္သာသနာ၊ စိန္ ေမရီကာသီျဒယ္ ဘုရားေက်ာင္းတြင္ ႏွစ္စဥ္ က်င္းပၿမဲျဖစ္ေသာ ေဗလန္ကန္နီ က်န္းမာ ျခင္းမယ္ေတာ္ ႏိုဗီနာဆုေတာင္းပြဲေတာ္ကို ၾသဂုတ္လ (၂၉) ရက္ေန႔မွ စက္တင္ဘာ (၈) ရက္ေန႔အထိ စည္းကား သိုက္ၿမိဳက္စြာ က်င္းပခဲ့ပါသည္။
    အဆိုပါ က်န္းမာျခင္းမယ္ေတာ္ ႏိုဗီနာကို ကေလးသာသနာပိုင္ ဆရာေတာ္ ႀကီးဖဲလစ္မွ အဖြင့္မစၧားတရားေတာ္ျမတ္ျဖင့္ ဦးေဆာင္ ဖြင့္လွစ္ေပးခဲ့ပါသည္။ အဖြင့္ မစၧားတရားေတာ္ျမတ္တြင္ ဆရာေတာ္ႀကီး က အမိမယ္ေတာ္သည္ သားေတာ္ခရစ္ ေတာ္ေယဇူး၏ မိခင္ျဖစ္သကဲ့သို႔ ကၽြႏု္ပ္ တို႔၏ မိခင္လည္းျဖစ္ေသာေၾကာင့္ မယ္ ေတာ္မာရီးယား ခိုလွံဳကိုးစားျခင္း၊ သဒၵါ ၾကည္ညိဳျခင္း၊ ဂုဏ္ျပဳ ခ်ီးမြမ္းျခင္းမ်ားအစဥ္ အၿမဲ ျပဳလုပ္ၾကရန္ ဘာသာဝင္မ်ားအား မိန္႔ၾကားခဲ့သည္။
    ထို႔အျပင္ ဘုန္းေတာ္ႀကီး Rev.Fr. Sebastian Mawi ကလည္း “ကၽြႏု္ပ္တို႔သည္ ခရစ္ေတာ္၏ ခႏၶာတည္းဟူေသာ အသင္း ေတာ္တြင္ ပါဝင္ေနေသာေၾကာင့္ ခရစ္ေတာ္ ၏ မိခင္မာရီယားသည္ ကၽြႏု္ပ္တို႔၏ မိခင္၊ မယ္ေတာ္မာရီယားသည္ အသင္းေတာ္၏ မိခင္ျဖစ္လာရသည္” ဟု အသင္းေတာ္ႏွင့္ အမိ မယ္ေတာ္ မာရီယားအေၾကာင္း ရွင္း လင္း ရာတြင္ ျမႊက္ၾကားခဲ့သည္။
    ႏွစ္စဥ္အၿမဲက်င္းပေသာ က်န္းမာ ျခင္းမယ္ေတာ္ ႏိုဗီနာဆုေတာင္းပြဲေတာ္တြင္ ရပ္ေဝး၊ ရပ္နီးမွ ဘာသာဝင္မ်ား၊ ရဟန္း၊ သီလွရွင္မ်ားပါဝင္ခဲ့ၾကၿပီး မယ္ေတာ္ထံ အတူတကြ ဆုေတာင္းခဲ့ၾကသည္။
 စက္တင္ဘာ (၈) ရက္ေန႔ မစၧားတရား အၿပီးတြင္ ကိုယ္ေတာ္ျမတ္စကၠရမင္တူးနွင့္ မယ္ေတာ္လွည့္ျခင္းကို  ကေလးၿမိဳ႕ ပင္လံု၊ တံတားဦး၊ ကြက္သစ္္၊ ဆိပ္ကမ္းသာတို႔၌ ျပဳလုပ္ခဲ့ၿပီး ၎ေနရာမ်ားတြင္ မယ္ေတာ့္ကို ခ်ီးမြမ္းဂုဏ္ျပဳသံမ်ား၊ ဆုေတာင္း စိပ္ပုတီး စိပ္သံမ်ား ပဲ့တင္ထပ္လ်က္ရွိပါသည္။ မယ္ ေတာ္လွည့္အၿပီးတြင္ မယ္ေတာ့္ ဗိမၼာန္္ ေတာ္၌ ကိုယ္ေတာ္ျမတ္ေကာင္းႀကီးမဂၤလာ၊ မယ္ေတာ့္ထံေပးစာႏွင့္ အုန္းသီး မ်ားကို ေကာင္းႀကီးေပးျခင္းမ်ားေနာက္ မယ္ေတာ္ အလံခ်၍ ႏိုဗီနာကို အဆုံးသတ္ ခဲ့သည္။
     စိန္ေမရီ ကာသီျဒယ္ေက်ာင္းထုိင္ဘုန္းေတာ္ႀကီး Rev. Fr. Dominic Langh ၏ စီမံေပးမႈႏွင့္ ဘာသာတူမ်ား၏ ရက္ ေရာေသာစိတ္ျဖင့္ မယ္ေတာ္ပြဲသို႔ လာ ေရာက္ပါဝင္ဆုေတာင္းၾကေသာ ဘာသာ တူမ်ားအားလံုးကို ညေနစာ မယ္ေတာ့္ ထမင္းျဖင့္ ဧည့္ခံေကၽြးေမြးခဲ့ၾကပါသည္။
      ေမာင္ေအး (ကေလးသာသနာ)


2018-11-12 03:57:53
NEWS AND EVENTS
Next