Untitled Document Untitled Document
Untitled Document
Myanmar Catholic Church
Untitled Document

၂၀၁၈ ခုႏွစ္၊ ဒီဇင္ဘာလ (၂) ရက္ေန႔ အာဒ္ဝင္တူးကာလ ပထမ တနဂၤေႏြေန႔မွ စတင္ကာ ျမန္မာဘာသာျဖင့္  မစၧားပူေဇာ္ရာတြင္ မစၧားပူေဇာ္ျခင္းဝိနည္း အသစ္ကို အသံုးျပဳရမည္

၂၀၁၈ ခုႏွစ္၊ ဒီဇင္ဘာလ (၂) ရက္ေန႔ အာဒ္ဝင္တူးကာလ ပထမ တနဂၤေႏြေန႔မွ စတင္ကာ ျမန္မာဘာသာျဖင့္  မစၧားပူေဇာ္ရာတြင္ မစၧားပူေဇာ္ျခင္းဝိနည္း အသစ္ကို အသံုးျပဳရမည္ဟု ျမန္မာႏိုင္ငံ ကက္သလစ္ ဆရာေတာ္ႀကီးမ်ား အဖြဲ႕ခ်ဳပ္ ဝတ္ျပဳကိုးကြယ္ျခင္း ေကာ္မရွင္မွ ထုတ္ျပန္ထားသည္။

စာအုပ္ အသစ္မ်ားကိုလည္း သာသနာ အသီးသီးတြင္ ျဖန္႔ခ်ီထားၿပီး ျဖစ္သည္။


2018-11-12 03:40:54
NEWS AND EVENTS
Next