Untitled Document Untitled Document
Untitled Document
Myanmar Catholic Church
CBCM

မစၧားပူေဇာ္ျခင္းဝိနည္း အသစ္သည္ အသင္းေတာ္ ဥပေဒႏွင့္ အညီ ဝိုင္းဝန္းလုပ္ေဆာင္ထားျခင္း ျဖစ္ ဟု ဝတ္ျပဳကိုးကြယ္ျခင္းဆိုင္ရာ နာယကဆရာေတာ္ မိန္႔ၾကား

    ျမန္မာဘာသာျဖင့္ မစၧားပူေဇာ္ရာတြင္ အ သံုးျပဳရမည့္ ဝိနည္းေတာ္စာအုပ္ အသစ္ကို ျပင္ဆင္ ေရးသားရာတြင္ ကာႏြန္ဥပေဒ၏ ညႊန္ၾကားခ်က္မ်ား ႏွင့္အတူ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္ ေအာက္တိုဘာ ၁၈ ရက္ေန႔တြင္ တရားဝင္ျဖစ္လာေသာ ပုပ္ဖရန္စစ္၏ လမ္းညႊန္ခ်က္  မ်ားအတိုင္း လုပ္ေဆာင္ခဲ့ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း ဝတ္ျပဳကိုး ကြယ္ျခင္း ေကာ္မရွင္ဥကၠဌ မႏၲေလးဂိုဏ္းခ်ဳပ္ဆရာ ေတာ္ႀကီး နီေကာလပ္စ္ မန္ထန္းက ရွင္းလင္း ေျပာျပ ခဲ့သည္။
"ဝတ္ျပဳကိုးကြယ္ျခင္းဆိုင္ရာ စာအုပ္မ်ား၊ ဆုေတာင္း ေမတၱာမ်ားကို မိမိတို႔သာသနာနယ္အတြင္းရွိဘာသာ ဝင္မ်ားအသံုးျပဳႏိုင္ေရး ဘာသာျပန္ဆိုျခင္းကို သက္ ဆိုင္ရာ ကက္သလစ္ဆရာေတာ္ႀကီးမ်ား အဖြဲ႕ခ်ဳပ္ကို တာဝန္နဲ႔ လုပ္ပိုင္ခြင့္ ျဖစ္ေၾကာင္း ထုတ္ျပန္ ထားတဲ့ အတိုင္း ကၽြႏ္ုပ္တို႔ တာဝန္ယူ ေဆာင္ရြက္ခဲ့ၾကျခင္း ျဖစ္ပါတယ္။"
"ဘာသာျပန္တဲ့အခ်ိန္မွာလည္း ေဒသခံ ဘာသာဝင္ မ်ား နားလည္ႏိုင္တဲ့ ဘာသာစကားျဖစ္ရမယ္၊ ၿပီး ေတာ့ ဘာသာစကား အရည္အေသြးရွိရမယ္လို႔လည္း ၫႊန္ၾကားထားတယ္။"
"တာဝန္အေနနဲ႔ ဂိုဏ္းခ်ဳပ္/ဂိုဏ္းအုပ္ သာသနာတိုင္း က ဆရာေတာ္ေတြမွာ သူတို႔ သာသနာမွာ ရွိတဲ့ ဘာ သာဝင္ေတြအတြက္ ဝတ္ျပဳကိုးကြယ္ျခင္း စာအုပ္ ေတြကို ေဒသခံတိုင္းရင္းသား ဘာသာစကားနဲ႔ လုပ္ ေပးဖို႔တာဝန္ရွိတယ္။ အဲ့ဒီလို ေဒသခံဆရာေတာ္က သူ႔သာသနာအတြက္ လုပ္လိုက္တဲ့ အရာကို အျခား ေနရာေတြမွာလည္း သံုးသင့္တယ္လို႔ ယူဆရင္ ဆရာ ေတာ္ႀကီးမ််ား အဖြဲ႔ခ်ဳပ္က အတည္ျပဳၿပီး အားလံုး အသံုးျပဳဖို႔ လုပ္ႏိုင္တယ္။ ဗမာလိုထုတ္ေတာ့မယ္ဆို ရင္ သာသနာ ၁၆ ခုမွာ မႏၲေလးသာသနာ တစ္ခုသာ ဗမာလို ထုတ္ႏိုင္မယ္။ အျခားသာသနာေတြ က ကခ်င္၊ ကရင္၊ ကယား၊ ခ်င္း စသျဖင့္ ထုတ္ၾကရမယ္။ အဲ့လိုေျပာလို႔ အျခားသာသနာေတြက ဗမာစကား မတတ္ဘူးလို႔ ဆိုလိုတာ မဟုတ္ဘူး၊ ဗမာဆိုၿပီး သီး ျခားရွိတာက မႏၲေလးသာသနာပဲ။ အဲ့ဒါကို အေျခခံၿပီး ဗမာေတြ နားလည္ႏိုင္ၿပီး ဗမာစကား အရည္ အေသြး ျပည့္ဝတဲ့ ဝိနည္းစာအုပ္ ထြက္လာဖို႔ မႏၲေလးဆရာ ေတာ္အျဖစ္ရွိေနတဲ့ ကၽြႏ္ုပ္မွာ တာဝန္ရွိတယ္လို႔ ခံယူူ ၿပီး ဒီအလုပ္ကိုလုပ္ခဲ့တယ္။ ဆရာေတာ္ႀကီးမ်ား အဖြဲ႔ ခ်ဳပ္ကိုလည္း တင္ျပေတာ့ အသိအမွတ္ျပဳၿပီး တာဝန္ ေပးအပ္ခဲ့ၾကတယ္။"
"ဘာသာစကားေနနဲ႔ကေတာ့ ဗုဒၶဘာသာဗမာစကား ကို အေျခခံတယ္။ ဗုဒၶဘာသာ ျမန္မာေတြ နားလည္ ေအာင္ ျပဳလုပ္ျခင္းအားျဖင့္ သတင္းေကာင္း မွ်ေဝ ျခင္းကိုလည္း တခါတည္း ေဆာင္ရြက္ၿပီးသားျဖစ္ သြားတယ္။ ဘုရားသခင္အတြက္ ဘုရားနဲ႔ဆိုင္တဲ့ စကားလံုးသာ သံုးျခင္းအားျဖင့္ ဗုဒၶဘာသာေတြၾကား တဲ့အခါ သူတို႔ဘုရားဟာလည္း ဒီလုိရွိပါလား ဆိုၿပီး သိလာၾကလိမ့္မယ္။ တနည္းအားျဖင့္ ယံုၾကည္ျခင္းကို ျမန္မာမႈျပဳတဲ့သေဘာေပါ့။ ကၽြႏ္ုပ္တို႔ရဲ႕ ယံုၾကည္ျခင္း ကို ျမန္မာလူမ်ိဳးေတြ နားလည္ႏိုင္တဲ့ စကားလံုးနဲ႔ ေျပာျပႏိုင္မွ သူတို႔လက္ခံႏိုင္မွာ။ အခုကလည္း ျပည့္ စံုတယ္လို႔ဆိုလို႔ မရေသးပါဘူး။ ဆက္လက္ လုပ္ ေဆာင္သြားရမယ့္ ေရရွည္လုပ္ငန္းစဥ္တစ္ခုေပါ့။"
"အခုျပင္ဆင္ထားတဲ့ စာအုပ္ကေတာ့ သာသနာတိုင္း က ကိုယ္စားလွယ္ေတြ ပါဝင္ၿပီး လုပ္ထားတဲ့ အရာ ျဖစ္ပါတယ္။ ကၽြႏ္ုပ္က တာဝန္ခံဆိုၿပီး၊ မႏၲေလးက တာဝန္ရွိတယ္ဆိုၿပီး လုပ္ထားတာ မဟုတ္ပါဘူး။ အမ်ားသေဘာတူ ဆံုးျဖတ္ၿပီးမွ ထြက္လာတဲ့ စာအုပ္ ျဖစ္ပါတယ္။ အခုၿပီးသြားတဲ့အထဲမွာ မႀကိဳက္တာေတြ ပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ အမ်ားသေဘာတူေတာ့လည္း လိုက္ေလ်ာရတာပဲ။ ဥပမာ - ကိုယ္ေတာ္၏ ဝိညာဥ္ ႏွင့္လည္း ရွိပါေစ လို႔ ေျဖတာကို မႀကိဳက္ဘူး။ အမ်ား ကဒီအတိုင္း ႀကိဳက္တယ္၊ ပိုသင့္ေတာ္တယ္လို႔ ေျပာ ေတာ့လည္း လက္ခံရတာေပါ့။"
"မစၧားပူေဇာ္ျခင္းဟာခရစ္ယာန္အသက္တာရဲ႕အေျခ ခံ အုတ္ျမစ္ျဖစ္တယ္။ ပါဒေရ ပီအိုရဲ႕ မိန္႔မွာခ်က္အရ ဆိုရင္ ရဟန္းတစ္ပါး မစၧားပူေဇာ္တဲ့အခါ မယ္ေတာ္သခင္ေရာ သိၾကားရဟႏၲာေတြဟာ အဲ့ဒီ ဘု ရားစင္မွာ ဝိုင္းဝန္း ၿခံရံေနၾကတယ္။ အတူတကြပါဝင္ၾကတယ္။ ရဟန္းေတြ ဟာ တစ္ပါးတည္း မစၧားပူေဇာ္ေနရင္ေတာင္ သူတပါးတည္းမဟုတ္ဘူး ဆို တာ သိမွတ္ရမယ္။ ေလာကမွာရွိတဲ့ အသင္းေတာ္၊ ေကာင္းကင္မွာ ရွိတဲ့ အသင္းေတာ္ဟာ တလံုးတဝတည္း ရွိတယ္ဆိုတာ ဒီအခ်ိန္မွာ ခံစားႏိုင္ တယ္။ ငရဲငယ္မွာ ဆပ္ေျဖေနတဲ့ အသင္းေတာ္အတြက္ ဒီအခ်ိန္မွာ အထူး ဆုေတာင္းေပးၾကတယ္။ မစၧားပူေဇာ္ျခင္းမွာ သိၾကားရဟႏၲာေတြဟာ တစု တ႐ံုးတည္း မစၧားပူေဇာ္ျခင္းရဲ႕ ရည္ရြယ္ခ်က္အတြက္ ဝိုင္းဝန္း ေတာင္း ေလွ်ာက္ ေပးၾကတယ္။ အတူတကြ ေက်းဇူးတင္ၾကတယ္။"
"အျခားတိိုင္းရင္းသား ဘာသာစကားေတြနဲ႔ ဒီလို ဝိနည္းစာအုပ္ေတြရွိဖို႔လည္း ဆရာေတာ္တိုင္းကို တိုက္တြန္းခ်င္တယ္။ အခု ျမန္မာလို ထြက္ၿပီ။ က်န္တဲ့ တိုင္းရင္းသား ဘာသာစကားတိုင္းနဲ႔လည္း ထုတ္ေစခ်င္တယ္။ ဒါမွ တိုင္း ရင္းသားတိုင္းက ကိုယ့္ရဲ႕ ဘာသာစကားနဲ႔ အႏွစ္သာရ ရွိရွိ ဝတ္ျပဳကိုး ကြယ္ျခင္းအမႈကို ျပဳႏိုင္ၾကမယ္။ ဒါက အားမွ လုပ္ရမယ့္ အလုပ္မဟုတ္ဘူး။ အဓိကလုပ္ရမယ့္ အခ်က္ဆိုတာ သိေစခ်င္တယ္။"
(ဂိုဏ္းခ်ဳပ္ဆရာေတာ္ႀကီးႏွင့္ ေတြ႕ဆံုေမးျမန္းျခင္းမွ ေကာက္ႏႈတ္ေဖၚျပသည္)
CBCM-OSC


2018-11-12 03:40:12
NEWS AND EVENTS
Next