Untitled Document Untitled Document
Untitled Document
Myanmar Catholic Church
Untitled Document

ဗန္းေမာ္ ဂုိဏ္းအုပ္ သာသနာ ဆရာေတာ္ ႏွင့္ ဘုန္းေတာ္ႀကီးမ်ား ၏ ႏွစ္ပတ္လည္ ဝတ္ေစာင့္ျခင္း ႏွင့္ အစည္းအေဝး

- ဗန္းေမာ္၊ ဒီဇင္ဘာ ၉-
ႏွစ္စဥ္ႏွစ္တုိင္း ႏုိဝင္ဘာလ ႏွင့္ ဒီဇင္ဘာလတြင္ ျပဳလုပ္ေလ့႐ွိေသာ ဗန္း ေမာ္ ဂုိဏ္းအုပ္ သာသနာ႐ွိ ႏွစ္ပတ္လည္ ဝတ္ေစာင့္ျခင္း ႏွင့္ အစည္းေဝးကုိ ယခုႏွစ္ ၂၀၁၈ ဒီဇင္ဘာလ ၉ ရက္မွ ၁၅ ရက္အထိ စိန္ပတ္ထရိတ္ ကာသီျဒယ္ ဘုရား႐ွိခုိး ေက်ာင္းဝင္း႐ွိ ဘုန္းေတာ္ႀကီး ေနအိမ္ သုံး ထပ္ေဆာင္တြင္ က်င္းပျပဳလုပ္ခဲ့ေၾကာင္းသိ ရသည္။
ႏွစ္ပတ္လည္ဝတ္ေစာင့္ျခင္းကုိ ဒီဇင္ဘာလ ၉ ရက္မွ ၁၂ ရက္အထိ ျပဳ လုပ္ၿပီး ဘားအံ ဂုိဏ္းအုပ္ သာသနာ ဆရာ ေတာ္ ဂ်ပ္စတင္း ေစာမင္းတုိက္ မွ ဦး ေဆာင္ ၾသဝါဒေပးခဲ့ပါသည္။
ဆရာေတာ္မွ ဘုန္းေတာ္ႀကီးမ်ား ၏ ဝတ္ေစာင့္ျခင္းတြင္ ပထမေန႔၌္ သန္႔႐ွင္း ေသာ ဝိညာဥ္ေတာ္ (Holy Spirit)၊ ပ်ိဳ ကညာ စင္မယ္ေတာ္ မာရီယား (Blessed Virgin Mary)၊ ကက္သလစ္ ရဟန္း (Catholic Priest) ေခါင္းစဥ္မ်ား ျဖင့္ လည္း ေကာင္း၊ ဒုတိယေန႔တြင္ ရဟန္းတုိ႔၏ ညီ ရင္းအစ္ကုိ ကဲ့သုိ႔ေသာ ခင္မင္ရင္းႏွီးမူ (Priestly fraternity)၊ ႏွိမ့္ခ်ျခင္းႏွင့္ မာန တရား (Humility and Pride)၊ ေသျခင္း တရား (Death) ေခါင္းစဥ္မ်ားျဖင့္ လည္း ေကာင္း၊ တတိယေန႔တြင္ နာခံျခင္း (Obedience )၊ ခရစ္ယာန္ အဖြဲ႔အစည္းမ်ား (Christian Communities)၊ ဆုေတာင္း ျခင္းႏွင့္အလုပ္ ( Prayer and Work )ေခါင္းစဥ္မ်ားျဖင့္လည္းေကာင္း တရား ၾသဝါဒ ေပးခဲ့ပါသည္။
ဒီဇင္ဘာ ၁၂ ရက္ေန႔ ညေန ၄ နာရီတြင္ ဝတ္ေစာင့္ျခင္းကုိ အဆုံးသတ္ကာ ဝတ္ေစာင့္ျခင္းကုိ ဦးေဆာင္ ေပးခဲ့ေသာ ဆရာေတာ္ဂ်ပ္စတင္း ေစာမင္းတုိက္အား အမွတ္တရလက္ေဆာင္ႏွင့္အတူ ကခ်င္ အဆင္းပါ႐ွိေသာ ကခ်င္အက်ီ ႏွင့္ကခ်င္ ေခါင္းေပါင္းတုိ႔ျဖင့္ ေက်းဇူးတင္ ဂုဏ္းျပ ဳခ်ီးျမႇင့္ခဲ့သည္။ ဆက္လက္ၿပီး ညေနပုိင္း တြင္ ဝတ္ေစာင့္ျခင္းကုိ ေအာင္ျမင္စြာၿပီးစီး ေၾကာင္း ထိ္မ္းအမွတ္အေနျဖင့္ ဂုဏ္ျပဳည ေနစာျဖင့္ တည္ခင္းဧည့္ခံကာ၊ ဒီဇင္ဘာ ၁၃၊ ၁၄ ရက္ေန႔တြင္ ဂိုဏ္းအုပ္သာသနာ တစ္ခုလုံး၏ လုိအပ္ခ်က္မ်ားကုိ ႏွစ္ပတ္ လည္ အစည္းအေဝးတြင္ ထည့္သြင္း ေဆြး ေႏြးခဲ့ေၾကာင္းသိရသည္။ ဤႏွစ္ပတ္လည္ ဝတ္ေစာင့္ျခင္းႏွင့္ အစည္းအေဝးသုိ႔ ဗန္း ေမာ္ ဂုိဏ္းအုပ္ သာသနာအတြင္း႐ွိ ဘုန္း ေတာ္ႀကီးမ်ား အားလုံး ပါဝင္တက္ေရာက္ခဲ့ ၾကေၾကာင္းသိရသည္။
ND


2019-01-04 04:34:14
NEWS AND EVENTS
Next