Untitled Document Untitled Document
Untitled Document
Myanmar Catholic Church
Untitled Document

ႏွစ္ေပါင္း ၂၆၉ ႏွစ္ၾကာစြန္႔ပစ္ခံ ျမန္မာႏိုင္ငံရွိ ဘုရားေက်ာင္းမ်ားတြင္ ေရွးအက်ဆံုး ဘုရားေက်ာင္းေျမေပၚတြင္ ပထမဦးဆံုးအႀကိမ္အျဖစ္ မစၧားပူေဇာ္မည္

    ျမန္မာႏိုင္ငံရွိ ကက္သလစ္ ဘုရား ေက်ာင္း မ်ားထဲတြင္ ေရွးအက်ဆံုး ဘုရား ေက်ာင္းအျဖစ္ သတ္မွတ္ထား ခံရေသာ ဘုရားေက်ာင္းသည္ "အျပစ္မဲ့ သေႏၶယူ ေတာ္မူေသာ မယ္ေတာ္သခင္မ"  ဘုရား ေက်ာင္းျဖစ္ၿပီး ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး သန္ လ်င္ၿမိဳ႕ ေရနံဝင္း အတြင္း တည္ရွိသည္။
    ေပၚတူဂီဘုရားေက်ာင္းဟု လူသိ မ်ားၿပီး အခ်ိန္က မူးယစ္ေဆးသမားမ်ား၏ ေနရာ၊ စံုတြဲမ်ား မဖြယ္မရာ လုပ္သည့္ ေန ရာ တစ္ခုျဖစ္သည္။ ယခုအခါတြင္ ရန္ကုန္ ဂုိဏ္းခ်ဳပ္သာသနာႏွင့္ ေရွးေဟာင္း သုေတ သနဌါနတို႔၏ မြမ္းမံမႈျဖင့္ သန္႔ရွင္း သပ္ရပ္ လွပေသာ ေနရာတစ္ခု ျဖစ္ေနေပၿပီ။
    ၂၀၁၇ ခုႏွစ္ဆန္းပိုင္း အခ်ိန္က စတင္မြမ္းမံခဲ့ၿပီး လုပ္ငန္းမ်ား အဆင့္ဆင့္ လုပ္ေဆာင္ခဲ့ကာ ယခုအခ်ိန္တြင္ အဆံုး သတ္ကိုုင္တြယ္မႈမ်ား ျပဳလုပ္ေနၿပီ ျဖစ္ သည္။ လုပ္ငန္းအားလံုးကို ကိုလာဇ႐ု (ကို လားဇယ္) မွ အနီးကပ္တာဝန္ယူ လုပ္ ေဆာင္ခဲ့သည္။
    ပထမဦးဆံုးအႀကိမ္ ပူေဇာ္မည့္ မစၧားတရားေတာ္ျမတ္ကို ၂၀၁၉ ခုႏွစ္ ဇႏၷဝါ ရီလ ၁၂ ရက္ စေနေန႔၊ ေန႔လည္ ၃ နာရီ အခ်ိန္တြင္ က်င္းပမည္ျဖစ္သည္။ မစၧား တရားေတာ္ျမတ္ကို ကာဒီနယ္ ခ်ားလ္စ္ ဘို မွ ဦးေဆာင္က်င္းပမည္ျဖစ္ၿပီး ျမန္မာႏိုင္ငံ ကက္သလစ္ဆရာေတာ္ႀကီးမ်ားအားလံုး ပါ ဝင္ႏိုင္မည္ဟု ေမွ်ာ္လင့္ထားသည္။
    ထိုမစၧားတရားေတာ္ျမတ္၌ ပါဝင္ ရန္ ဘာသာဝင္မ်ားအားလံုးကို ရန္ကုန္ လက္ေထာက္ဆရာေတာ္ ဂၽြန္ေစာ ေယာ ဟန္၏ လက္မွတ္ျဖင့္ ဖိတ္ၾကားထားသည္။


2019-01-07 10:36:12
NEWS AND EVENTS
Next