Untitled Document Untitled Document
Untitled Document
Myanmar Catholic Church
Untitled Document

ဖယ္ခံုဂိုဏ္းအုပ္သာသနာ၏ ကက္သီျဒယ္ေက်ာင္းသစ္ဖြင့္လွစ္ခဲ့ၿပီး ဖြင့္ပြဲအခမ္းအနားသို႔
ျမန္မာႏိုင္ငံဆိုင္ရာ ဗာတီကန္သံအမတ္ ဆရာေတာ္ ေပါလ္ ခ်န္အင္နမ္ တက္ေရာက္

    ဖယ္ခံု ဂိုဏ္းအုပ္သာသနာ၏ သာ သနာ့ဗဟို ေက်ာင္းတိုက္ဖြင့္ပြဲ အခမ္းအနား ကို ဒီဇင္ဘာလ ၁၄ရက္ေန႔ ညေနပိုင္းက က်င္းပခဲ့ၿပီး ျမန္မာႏိုင္ငံဆိုင္ရာ ရဟန္းမင္း ႀကီး၏ ကိုယ္စားလွယ္ေတာ္ (သံအမတ္) ေပါလ္ခ်န္အင္နမ္၊ ဖယ္ခံု ဂိုဏ္းအုပ္ သာသ နာ ဆရာေတာ္ႀကီး ပီတာလွတို႔ႏွင့္ သာသ နာ အသီးသီးမွ ဆရာေတာ္ (၇)ပါး တက္ ေရာက္ ပါဝင္ခဲ့ၾကသည္။
    အခမ္းအနားတြင္ ရဟန္းမင္းႀကီး ၏ ကိုယ္စားလွယ္ေတာ္ ေပါလ္ခ်န္အင္နမ္၊ ဖယ္ခံုဂိုဏ္းအုပ္ သာသနာဆရာေတာ္ႀကီး ပီတာလွတို႔မွာ ဦးေဆာင္ၿပီး ဖယ္ခံုသာသနာ့ဗဟိုေက်ာင္းတိုက္သစ္အား ေကာင္းခ်ီး ေပးကာ ဖဲၾကဳိးျဖတ္ ဖြင့္လွစ္ေပးခ့ဲၾကသည္။
    ကက္သီျဒယ္ ဘုရားေက်ာင္းသစ္ ဖြင့္ပြဲတြင္ ရဟန္းမင္းႀကီး၏ ကိုယ္စားလွယ္ ေတာ္ ေပါလ္ခ်န္အင္နမ္မွ အမွာစကား မိန္႔ ၾကားေပးခဲ့ရာတြင္ “ဘုရားေက်ာင္းေတာ္ ဆိုတာ ကၽြႏ္ုပ္တို႔ ဘဝအသက္တာရဲ႕ ဗဟို ခ်က္မျဖစ္ပါတယ္။ ဘာေၾကာင့္လဲဆိုေတာ့ ဘုရားသခင္ က်ိန္းဝပ္ေတာ္မူေသာ ဗိမာန္ ေတာ္ျဖစ္ၿပီး ကၽြႏ္ုပ္တို႔ ဘဝအသက္တာ အတြက္ လိုအပ္ေသာ ေက်းဇူးေတာ္မ်ားကို ေတာင္းေလ်ာက္ရာ ဘုရားသခင္နဲ႕ လာ ေရာက္ေတြ႕ဆုံရာေနရာျဖစ္လို႔ပါပဲ။” ဘုရား ေက်ာင္းသည္ ဘုရားႏွင့္လူႏွင့္ၾကား ဆက္ သြယ္ရာ ဘုရားသခင္၏ သန္႔ရွင္းဌာန ျဖစ္ေၾကာင္း မိန္႔ၾကားခဲ့ၿပီး ဖယ္ခုံသာသနာ ေတာ္ႀကီး အတြက္ ဂုဏ္ယူ ဝမ္းေႁမွာက္ ေၾကာင္း မိန္႔ၾကားခဲ့သည္။
    ဖြင့္ပြဲအခမ္းအနားသို႔ သာသနာ အသီးသီးမွ ဆရာေတာ္မ်ား၊ ဘုန္းေတာ္ႀကီး မ်ား ၊သီလ႐ွင္မ်ား၊ ကိုရင္မ်ားႏွင့္ ဓမၼမိတ္ ေဆြမ်ား ပါဝင္တက္ေရာက္ ခ့ဲၾကပါသည္။ ဖြင့္ပြဲတြင္ ဆရာေတာ္ႀကီးမ်ား၊ ဘုန္းေတာ္ ႀကီးမ်ားႏွင့္အတူ စိပ္ပုတီး စိပ္ျခင္းကိုလည္း ျပဳလုပ္ခ့ဲၿပီး ညပိုင္းတြင္ ေဖ်ာ္ေျဖေရး အစီ စဥ္မ်ားျဖင့္ ေဖ်ာ္ေျဖခဲ့ၾကသည္။
    ပီးေမသာသနာျပဳ ဘုန္းေတာ္ႀကီး မ်ား၏ ၾကဳိးစားအားထုတ္မႈေၾကာင့္ ဖယ္ခုံ တိုက္နယ္ အုပ္စုကို ၁၈၈၂ ခုတြင္ တည္ ေထာင္ ႏိုင္ခဲ့ၿပီး ပထမဦးဆုံး သစ္သား ေက်ာင္းေဆာင္ငယ္ တစ္ေဆာင္ကို ၁၉၁၈ ခုႏွစ္တြင္ ေဆာက္လုပ္ႏိုင္ခဲ့ၿပီး ေရႊႏွလုံး ေတာ္ ဘုရားေက်ာင္းအျဖစ္ အပ္ႏွံခဲ့ၾက သည္။ ဘာသာဝင္ဦးေရ တိုးပြားလာမႈ ေၾကာင့္ ၁၉၂၇ ခုႏွစ္တြင္ သစ္သားေက်ာင္း ေဆာင္ကို ဖ်က္သိမ္း၍ ကြန္ကရစ္ဘုရား ေက်ာင္းတစ္ေဆာင္ ထပ္မံေဆာက္လုပ္ခဲ့ ၾကၿပီး ၎ကြန္ကရစ္ ေက်ာင္းေဆာင္မွာ စစ္ေဘးဒဏ္၊ ငလ်င္ဒဏ္မ်ာႏွင့္ ၂၀၀၄ ဆူနာမီ ငလ်င္ဒဏ္ကို ခံခဲ့ရသည္။ ေနာက္ တစ္ႏွစ္ ၂၀၀၅ ခုႏွစ္တြင္ ပုပ္ရဟန္းမင္းႀကီး အရွင္သူျမတ္ ဘက္နဒစ္ (၁၆) မွ ဖယ္ခုံ တိုက္နယ္ကို ဖယ္ခုံသာသနာ အျဖစ္သို႔ ေၾကညာခဲ့သျဖင့္ ေရႊႏွလုံးေတာ္ ဘုရား ေက်ာင္းသည္ သာသနာ၏ ဗဟိုဘုရား ေက်ာင္း ကက္သီျဒယ္ အျဖစ္သို႔ ေရာက္ရွိ လာၿပီး ဘုရားေက်ာင္းေဆာင္ သစ္ျဖင့္ အ စား ထိုးရန္လိုအပ္လာခဲ့သည္။
    ထို႔ေၾကာင့္ ၂၀၁၂ ခုႏွစ္တြင္ဖယ္ခုံ သာသနာ၏ ပထမဆုံး ဆရာေတာ္ႀကီး ပီတာလွ မွ ေက်ာင္းေဆာင္သစ္ကို အုတ္ ျမစ္ ခ်ေပးခဲ့ၿပီး တည္ေဆာက္ျခင္း လုပ္ငန္း မ်ား စတင္ေစခဲ့သည္။ ကက္သီျဒယ္ေက်ာင္း ေတာ္သစ္ႀကီးကို ဖယ္ခုံ သာသနာနယ္ အသီးသီးမွ ဘာသာဝင္မ်ား၏ လွဴဒါန္းမႈ သာသနာနယ္ အသီးသီးႏွင့္ ရပ္နီးရပ္ေဝး ဘာသာဝင္မ်ား၏ လွဴဒါန္းကူညီမႈျဖင့္ တည္ ေဆာက္ခဲ့ျခင္းျဖစ္ၿပီး ၂၀၁၈ ခုႏွစ္ ဒီဇင္ ဘာလ ၁၄ ရက္ ညေနပိုင္းတြင္ ေကာင္းႀကီး ေပး ဖြင့္လွစ္ႏိုင္ခဲ့ၿပီျဖစ္သည္။
ကိုးကား - RVA Myanmar Service


2019-01-07 21:18:56
NEWS AND EVENTS
Next