Untitled Document Untitled Document
Untitled Document
Myanmar Catholic Church
Untitled Document

ႏုိင္ငံေတာ္တည္ေဆာက္ေရးမွာ အသင္းေတာ္၏ ပါ၀င္မႈအခန္းကဏၭ
ရန္ကုန္ ဂိုဏ္းခ်ဳပ္သာသနာနယ္မ်ား အလုပ္႐ံု ေဆြးေႏြးပဲြျပဳလုပ္

    ျမန္မာႏိုင္ငံ ကက္သလစ္ ဆရာ ေတာ္ႀကီးမ်ား အဖြဲ႕ခ်ဳပ္၏ ေဆြးေႏြးဆံုးျဖတ္ ခ်က္အရ ခ်မွတ္ထားေသာ ႏိုင္ငံေတာ္တည္ ေဆာက္ေရးတြင္ ကက္သလစ္ အသင္း ေတာ္ အေနႏွင့္ ပါဝင္ လုပ္ေဆာင္ ႏိုင္မည့္ ကဏၭ ၅ ရပ္ကို သာသနာအလိုက္ အ ေကာင္အထည္ေဖၚေဆာင္ေရး အလုပ္႐ံု ေဆြးေႏြးပြဲကုိ ၂၀၁၈ ဒီဇင္ဘာလ ၂၈-၂၉ ရက္ေန႔တြင္ ရန္ကုန္ကက္သလစ္ ဂုိဏ္းခ်ဳပ္ ဆရာေတာ္ ေက်ာင္းတုိက္တြင္ က်င္းပျပဳ လုပ္ ခဲ့ၾကသည္။
    ဤအလုပ္႐ံုေဆြးေႏြးပဲြတြင္ ကာဒီ နယ္ ခ်ားလ္ဘုိ တက္ေရာက္ အဖြင့္ အမွာ စကား ေျပာၾကားခဲ့သည္။ ဖြင့္ပြဲအမွာ စကား တြင္ "ပုပ္ရဟန္းမင္းႀကီး ဖရန္စစ္ ရဲ႕ ရည္ ရြယ္ခ်က္က ႏုိင္ငံေတာ္ တည္ေဆာက္ေရး ႏွင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး တည္ေဆာက္ေရးမွာ အ သင္းေတာ္အေနနဲ႔ တတ္ႏုိင္တဲ့ဘက္ကေန ပါ၀င္လုပ္ေဆာင္ဖို႔ ရဟန္းမင္းႀကီးက ျမန္မာ ျပည္ ကက္သလစ္ အသင္းေတာ္ကုိ တုိက္ တြန္းထားတယ္" ဟု ကာဒီနယ္က ေျပာ ၾကား ခဲ့သည္။
    ႏုိင္ငံေတာ္တည္ေဆာက္ေရး အ လုပ္႐ံု ေဆြးေႏြးပြြဲတြင္ ေခါင္းစဥ္ႀကီး (၅)ခုျဖစ္ေသာ ပညာေရး၊ အမ်ိဳးသမီးေရးရာ၊ ဌာေနတုိင္းေရးသားလူမ်ိဳးစုမ်ားအခြင့္အ ေရး/ သဘာ၀ ၀န္းက်င္ ထိန္းသိမ္းေရး၊ ဘာသာေပါင္းစုံ၊ လူမႈဘက္စုံဖြံ႕ျဖိဳးေရး မ်ား ကုိ ပထမရက္မွာ အဖြဲ႔ခြဲ တုိင္ပင္ေဆြးေႏြး ျခင္းလုပ္ခဲ့ၾကသည္။
    အဖြဲ႔အသီးသီး၏ ျပန္လည္ တင္ျပ ျခင္း၊ အၾကံျပဳ ေဆြးေႏြးျခင္းကို ဒီဇင္ ဘာ၂၉ရက္ေန႔ နံနက္ပုိင္းတြင္  ျပဳလုပ္ ခဲ့သည္။
    အသင္းေတာ္အေနနဲ႔ ဒီ ႏုိင္ငံေတာ္ တည္ေဆာက္ျခင္း၌ ပါဝင္ လုပ္ေဆာင္ေရး ကို ၂၀၁၃ ခုႏွစ္တြင္ စတင္ျပဳလုပ္ခဲ့သည္။ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္မွာ ကဏၭ (၅) ခုကုိ ေရးဆဲြၿပီး တာ၀န္ယူေဆာင္ရြက္မယ့္ ပုဂိၢဳလ္မ်ားကုိ လည္း ေရြးခ်ယ္ခဲ့သည္။ 
    ဖြဲ႔စည္းထားေသာ ပုဂၢိဳလ္မ်ားသည္ ဆရာေတာ္ ေရမြန္ ဆြန္လြတ္ဂမ္ (ဥကၠဌ), Fr. ေမာရစ္ ညႊန္႔ေဝ (Coordinator), Fr အမားလ္ရပ္ (Facilitator), Dr. ရစ္ခ်က္ ဝင္းထြန္းၾကည္ (Secretary and sector head for integral human development), Fr ႏိုဝယ္ေနာ္ေအး (Sector head for Education), Fr လုကပ္စ္ (sector head for Justice and Peace), Sr အစြမ္းတာ (Sector head for Women Deve-lopment), Fr ဟင္နရီ အိုင္ခလိဏ္း (Sector head for interfaith) အသီးသီး တာ၀န္ယူေဆာင္ရြက္ၾကသည္။
    ႏုိင္ငံေတာ္ တည္ေဆာက္ေရး အ လုပ္႐ံု ေဆြးေႏြးပြြဲအၿပီး ဆရာေတာ္ ဂၽြန္ ေစာေယာဟန္မွ နိဂုံးခ်ဳပ္ အမွာစကား ေျပာ ၾကားခဲ့ရာ အရင္က သာသနာျပဳ ပုဂိၢဳလ္ေတြ လည္းပဲ ဒီႏုိင္ငံေတာ္ တည္ေဆာက္ေရး ဆုိတဲ့ ေခါင္းစဥ္ မတပ္ေသာ္ျငားလည္းပဲ ဒီ အရာေတြကုိ လုပ္ခဲ့ၾကတယ္။ ကၽြႏု္ပ္တုိ႔ သည္လည္းပဲ ကုိယ့္ဘာသာတရား သက္ သက္ႀကီး လုပ္လုိ႔မရေတာ့တဲ့အေနအထားမ်ိဳးမွာ ကၽြနုိပ္တုိ႔ ႏုိင္ငံေတာ္ တည္ေဆာက္ ေရးမွာ ဘယ္လုိနည္းနဲ႔ ပါ၀င္ရမလဲ ဆုိတာ လည္း ဆရာေတာ္ႀကီးမ်ားေဆြးေႏြး ၾက တယ္ဆုိတဲ့အေၾကာင္း  ေျပာၾကားခဲ့သည္။
    ဤအလုပ္ေဆြးေႏြးပြဲကုိ ရန္ကုန္ ဂုိဏ္းခ်ဳပ္သာသနာ လက္ေအာက္ရွိ ျပည္၊ ပုသိမ္၊ ဖားအံ၊ ေမာ္လၿမိဳင္ သာသနာ တို႔ မွ ကုိယ္စားလွယ္ (၅) ေယာက္စီ တက္ေရာက္ ခဲ့ၾကသည္။

(OSC-Mawlamyine)


2019-01-07 21:29:29
NEWS AND EVENTS
Next