Untitled Document Untitled Document
Untitled Document
Myanmar Catholic Church
Untitled Document

ဘုရားေက်ာင္း (၂၅) ႏွစ္ျပည့္ ဂ်ဴဗီလီပဲြႏွင့္ ေမာ္လၿမိဳင္ သာသနာ ဂိုဏ္းအုပ္
ဆရာေတာ္ ေရမြန္ ေစာဖုိးေရ၏ ဆရာေတာ္၀ါ (၃၁) ၀ါျပည့္ ပြဲေတာ္ေတာ္က်င္းပ

    ေမာ္လၿမိဳင္ သာသနာ ပုေလာ၊ ကဗ်ာတုိက္နယ္ရွိ ကဗ်ာရြာရွိ အျပစ္မဲ့ သေႏၶ ယူေသာ မယ္ေတာ္ ဘုရားေက်ာင္း (၂၅) ႏွစ္ျပည့္ ဂ်ဴဗီလီပဲြႏွင့္ ဆရာေတာ္ ေရမြန္ ေစာဖုိးေရ ဆရာေတာ္၀ါ (၃၁) ၀ါ ျပည့္ ပြဲေတာ္ကို ဒီဇင္ဘာ ၈ ႏွင့္ ၉ ရက္ေန႔ မ်ားတြင္ ကဗ်ာရြာ၌က်င္းပျပဳလုပ္ခဲ့သည္။
    ဘုရားေက်ာင္း ျဖစ္ေပၚလာသည့္ သမုိင္းေၾကာင္းမွာ `႐ိုးစင္းပါသည္။
    ကဗ်ာရြာရွိ အျပစ္မဲ့သႏၶယူေသာ မယ္ေတာ္ ဘုရားေက်ာင္းသည္ ပုေလာ/ကဗ်ာတုိက္နယ္ (Palaw Parish) ပုေလာ ျမိဳ႕နယ္၊တနသၤာရီတုိင္း တနသၤာရီ ကမ္းရုိး တမ္းေပၚ တြင္တည္ရွိသည္။
    ၁၉၈၉ခုႏွစ္တြင္ ဖာသာဂေရေဂၚရီ ထြန္းလြင္သည္ ေက်ာင္းထုိင္ အျဖစ္ ေရာက္ ရွိလာၿပီး အျပစ္မဲ့ သႏၶယူေသာမယ္ေတာ္ ဘုရားေက်ာင္း ကုိတည္ေဆာက္ခဲ့သည္။
    ၁၉၉၃ ခုႏွစ္တြင္ ေမာ္လျမိဳင္ သာ သနာ ျဖစ္လာျပီးေနာက္ အဘ ဆရာေတာ္ ဘုရား၏ လမ္းညႊန္မႈျဖင့္ ပုေလာသာသနာ သည္ ပုိ၍ တုိးတက္လ်က္ရွိသည္။
    တာဝန္ထမ္းေဆာင္ခဲ့ေသာ ေက်ာင္းထိုင္မ်ားမွာ ၁၉၉၄ မွ ၁၉၉၉ ခုႏွစ္ ထိ ဖာသာရ္ ဟူး ဘတ္ မ်ိဳးသန္႔ဦး။     ၁၉၉၉  မွ ၂၀၀၀ ခုနွစ္ထိ ဖာသာရ္ ေစာ ပီတာ။ ၂၀၀၀. ခုနွစ္တြင္ ဖာသာရ္ ဂြ်န္ ေက်ာ္ေက်ာ္နိုင္ သည္ ေက်ာင္းထိုင္ျဖစ္ လာ ျပီး လက္ရွိ အခ်ိန္တြင္ ေက်ာင္းထိုင္အျဖစ္ ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိုုုုုုုုုုုုုသည္။ ကိုယ္ေတာ္သည္ ရန္ကုန္ ရဟန္းျဖစ္ တကၠသိုလ္တြင္လည္း အလွည့္က် စာခ်ပုဂၢိဳလ္အျဖစ္ တာ၀န္ယူ ေဆာင္ရြက္ လ်က္ရွိသည္။
    ၂၀၀၆ခုနွစ္တြင္ ဖာသာရ္ဗညား ႏြယ္သည္ ပုေလာနယ္တြင္ကူညီရင္းအျခားတာ၀န္မ်ားကိုလည္း ေဆာင္ရြက္ခဲ့သည္။
    ၂၀၁၂ ခုႏွစ္ တြင္ ဖာသာရ္ ဂြ်န္ ပက္ပက္သည္ ေက်ာင္းထုိင္ဘုန္းေတာ္ႀကီးတာ၀န္ယူ သာသနာအမႈ ထမ္းေဆာင္ရာ အခုခ်ိန္ထိျဖစ္သည္။
    ဂ်ဴဘီလီပြဲ အတြင္းတြင္ မိသားစု အသက္တာႏွင့္ ဆုိင္ေသာ အသိပညာကုိ CBCM ဗဟိုရုံးမွ Fr Augustine Moe Win (Family Commission Director) ဒီဇင္ဘာ ၈ ရက္ေန႔တြင္ ပုိ႔ခ်ခဲ့သည္။
ဘုန္းေတာ္ႀကီး (၁၀) ပါး၊ စစၥတာရ္(၁၂)ပါး၊ ဘရာသာရ္ ၁၆ ပါး ႏွင့္ ဘာသာသူ စုစု ေပါင္း (၂၀၀၀) ခန္႔ ဤဂ်ဴဘီလီပြဲေတာသုိ႕လာေရာက္ပါ၀င္ဆုေတာင္းခဲ့ၾကသည္။
(OSC-Mawlamyine)


2019-01-07 21:23:10
NEWS AND EVENTS
Next