Untitled Document Untitled Document
Untitled Document
Myanmar Catholic Church
Untitled Document

ပုပ္ရဟန္းမင္းႀကီး ရံုးေတာ္မွ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္ စက္တင္ဘာ ၂၉ ရက္ေန႔စြဲျဖင့္ ႏႈိးေဆာ္စာ

ပုပ္ရဟန္းမင္းႀကီး ရံုးေတာ္မွ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္ စက္တင္ဘာ ၂၉ ရက္ေန႔စြဲျဖင့္ ႏႈိးေဆာ္စာ တစ္ေစာင္ ထုတ္ျပန္ခဲ့ပါတယ္။

အမိအသင္းေတာ္ကို ဘုရား၏ သန္႔ရွင္းေသာ မယ္ေတာ္ထံ အပ္ႏွံပူေဇာ္သည့္ အေနျဖင့္ ဘာသာဝင္တိုင္း ေန႔စဥ္ စိပ္ပုတီးစိတ္ၾကဖို႔ ပုပ္ရဟန္းမင္းႀကီးဖရန္စစ္ရဲ႕ ေမတၱာရပ္ခံခ်က္ျဖစ္ပါတယ္။

ဒီလအတြင္းမွာ တစ္ဦးခ်င္းျဖစ္ေစ၊ မိသားစုႏွင့္ျဖစ္ေစ၊ အုပ္စုအလိုက္ ျဖစ္ေစ စိပ္ပုတီးစိပ္ၾကဖို႔ ထပ္ဆင့္ ေတာင္းဆိုလိုက္ပါရေစ။

စိပ္ပုတီးစိပ္သည့္အခါတြင္လည္း အသင္းေတာ္အတြက္ ရည္ရြယ္ ဆုေတာင္းေပးၾကပါစို႔။


2018-11-12 04:03:56
NEWS AND EVENTS
Next