Untitled Document Untitled Document
Untitled Document
Myanmar Catholic Church
Untitled Document

ဇႏၷဝါရိလ ၁ ရက္ေန႔တြင္ က်ေရာက္ေသာ ၅၂ ႀကိမ္ေျမာက္ ကမာၻၿငိမ္းခ်မ္းေရးေန႔  ရဟန္းမင္းႀကီး၏ သဝဏ္လႊာ
မြန္ျမတ္ေသာ ႏိုင္ငံေရးျဖင့္ ကမၻာ့ၿငိမ္းခ်မ္းေရးတည္ေဆာက္

    ၂၀၁၉ ခုႏွစ္ ဇႏၷဝါရီလ ၁ ရက္ေန႔တြင္ က်ေရာက္ ေသာ ၅၂ ႀကိမ္ေျမာက္ ကမၻာ့ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေန႔အတြက္ သဝဏ္လႊာကို ၂၀၁၈ ခု ဒီဇင္ဘာ ၈ ရက္ေန႔တြင္ ထုတ္ျပန္ ခဲ့သည္။
    သဝဏ္လႊာ၏ အဓိက သတင္းစကားမွာ ႏိုင္ငံေရး ကို သမၼာဓိရွိရွိလုပ္ေဆာင္ျခင္းျဖင့္ ကမၻာ့ၿငိမ္းခ်မ္းေရးအတြက္ အေစခံလုပ္ေဆာင္ႏိုင္ၾကရန္ တိုက္တြန္းထားျခင္းျဖစ္သည္။ သဝဏ္လႊာတြင္ ေကာင္းေသာ ႏိုင္ငံေရးအတြက္ အခ်က္ (၇) ခ်က္ကို မီးေမာင္းထိုးျပ ထားသည္။
    ပထမအခ်က္တြင္ "ဤအိမ္ေပၚ၌ ၿငိမ္းခ်မ္းျခင္း သက္ေရာက္ပါေစ" (လုကာ ၁၀း၅-၆) ဟု ဆုေတာင္းေပးရန္ ခရစ္ေတာ္က တမန္ေတာ္ႀကီးမ်ားအား မွာၾကားေပးခဲ့သည္။ ထို႔ေၾကာင့္ အားလံုး၏ အိမ္ျဖစ္ေသာ ကမၻာေျမႀကီး ၿငိမ္းခ်မ္း ေရးအတြက္ ခရစ္ေတာ္၏ ေနာက္လိုက္ တမန္ေတာ္တိုင္း တြင္ တာဝန္ရွိေၾကာင္း သတိေပးေျပာၾကားသည္။
    ဒုတိယ အခ်က္တြင္ ႏိုင္ငံေရး၏ စိန္ေခၚမႈကို ေဖၚ ျပသည္။ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးသည္ မာေၾကာ ခက္ထန္ေသာ ေက်ာက္ေဆာင္ေပၚတြင္ ပြင့္လန္းရန္ အားထုတ္ေနသည့္ ႏူးညံေသာ ပန္းပြင့္ေလးႏွင့္ တူေၾကာင္း ျပင္သစ္ ကဗ်ာဆရာ ေရးခဲ့သည္ကို ကိုးကားျပသည္။ ႏိုင္ငံေရး၏ အဆိုးရြားဆံုး ေသာ အရာမွာ အာဏာကုိ ဆာေလာင္ျခင္းျဖစ္သည္။ ႏိုင္ငံအတြင္း မွီတင္းေနထိုင္သူတို႔ အား ကာကြယ္ေပးရန္၊ သင့္တင့္ၿပီး မွ်တေသာ အနာဂတ္ ကို ေဖၚေဆာင္ေပးရန္ တို႔သည္  ႏိုင္ငံေရး လုပ္သူတိုင္းအတြက္ စိန္ေခၚမႈ ျဖစ္သည္။ "လူတိုင္းတို႔၏ အသက္၊ လူပုဂၢိဳလ္မ်ား၏ လြတ္လပ္ျခင္း ႏွင့္ ဂုဏ္သိကၡာ တို႕ကို ေလးစားျခင္းကို အေျခခံၿပီး ႏိုင္ငံေရးကို  လုပ္ေဆာင္ပါလွ်င္ ဧကန္စင္စစ္ ႏိုင္ငံေရးသည္ က႐ုဏာ ေရး လုပ္ငန္းတစ္ခုျဖစ္လာပါလိမ့္မည့္၏။"
    တတိယအခ်က္မွာ လူအခြင့္အေရးႏွင့္ ၿငိမ္းခ်မ္း ေရးကို ေရွး႐ႈေသာ ႏိုင္ငံေရးႏိုင္ငံေရး၏ အေျခခံမွာ ခ်စ္ျခင္း ေမတၱာႏွင့္ လူသားပီသေသာ ပါရမီျဖစ္သည္။ ႏိုင္ငံေရး လုပ္ရာတြင္ ခ်စ္ျခင္းေမတၱာကို အေျခခံလုပ္ေဆာင္ျခင္းသည္ အဓိက က်ၿပီး တရားမွ်တျခင္း၊ သာတူညီမွ်ရွိျခင္း၊ အျပန္ အလွန္ေလးစားျခင္း၊ ႐ိုးသားျခင္း၊ ေျဖာင့္မတ္ျခင္း၊ သစၥာ တည္ၾကည္ျခင္း စသည့္ ပါရမီမ်ားသည္လည္း အလြန္ပင္ အေရးပါေၾကာင္း မီးေမာင္းထိုးျပသည္။ မြန္ျမတ္ေသာ ႏိုင္ငံ ေရးသည္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးကို အမွန္တကယ္ တည္ေဆာက္ ႏိုင္ သည္။ မြန္ျမတ္ေသာ ႏိုင္ငံေရးသည္ အေျခခံလူ႕အခြင့္အ ေရးကို ေလးစားျမႇင့္တင္သည္။ တခ်ိန္တည္းမွာပင္ အျပန္ အလွန္ တာဝန္ယူမႈ တို႔ျဖင့္ မ်က္ေမာမ်ိဳးဆက္ကိုသာမက အနာဂတ္မ်ိဳးဆက္အတြက္လည္း ေရွ႕႐ႈလုပ္ေဆာင္သည္။
    စတုတၳအခ်က္တြင္ ႏိုင္ငံေရး၏ ဆိုးညစ္မႈမ်ားကို သတိေပးကာ ေရွာင္ရွားရန္ သတိေပးသည္။ ဆိုးညစ္မႈမ်ား သည္ ႏိုင္ငံေရးသမားကိုယ္တိုင္ေၾကာင့္ ျဖစ္ရသလို မ ေကာင္းေသာ စနစ္ေၾကာင့္လည္း ျဖစ္ေပၚလာရသည္။ ဆိုး ညစ္မႈမ်ားေၾကာင့္ တိုင္းျပည္ႏွင့္ လူမ်ိဳးတစ္ခုလံုးကို ႐ုပ္ဆိုး အၾကည္းတန္ေစၿပီး လူ႕အသုိင္းဝိုင္း တစ္ခုခံုးကို သိကၡာ ညႇိဳးႏြမ္းေစကာ နစ္နာ ေစသည္။ အထူးသျဖင့္ အက်င့္ပ်က္ ျခစားျခင္းသည္ အလြန္ ဆိုးရြားေသာ မေကာင္းမႈျဖစ္သည္။
    ပၪၥမအခ်က္တြင္ ေကာာင္းေသာ ႏိုင္ငံေရးသည္ လူငယ္မ်ားကို ေနရာေပးရမည္ဟု မွာၾကားသည္။ လူတစ္စု ၏ အက်ိဳးစီးပြါးကိုသာ ဥိးထိပ္ထားၿပီး လူငယ္မ်ားအား ေဘး ထိုးထားပါက လူငယ္မ်ား၏ ယံုၾကည္မႈကို ရရွိႏိုင္မည္ မဟုတ္ပါ။ လူတိုင္း၏ အရည္အခ်င္းအစြမ္းအစကို ယံုၾကည္ ကာ ပါဝင္ေစျခင္းအားျဖင့္ စစ္မွန္ေသာ ယံုၾကည္မႈႏွင့္အတူ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ျခင္း အေလ့အထကို ပ်ိဳးေထာင္ေပးရ မည္။ ႏိုင္ငံေရးသည္ လူသားတစ္ဦးစီတိုင္း၏ ေကာင္းျမတ္ ျခင္း၊ အရည္အေသြးမ်ားကို ေဖၚထုတ္ေပးပါမွ မြန္ျမတ္ေသာ ႏိုင္ငံေရးျဖစ္လိမ့္မည္။ လူတိုင္း၌ ပါဝင္ေပးဆပ္ႏိုင္သည့္ အ ရည္အခ်င္းရွိသည္ကို အသိအမွတ္ျပဳရမည္။ မ်က္ေမာက္ ကာလတြင္ လူသားမိသားစု တစ္ရပ္လံုး၏ ေကာင္းက်ိဳး ႏွင့္ ေပ်ာ္ရႊင္မႈကို ကို သယ္ပိုးလိုေသာ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ဗိသုကာမ်ား အထူးလိုအပ္ေနသည္။
    ဆဌမအခ်က္ စစ္ပြဲမ်ားႏွင့္ ၿခိမ္းေျခာက္ျခင္းမ်ားကို ကန္႔ကြက္ေၾကာင္း ရွင္းလင္းစြာ ေျပာသည္။ ကမၻာ့စစ္ပြဲမ်ား ေၾကာင့္ လူ ငယ္မ်ားစြာတို႔၏ အသက္ေသြးေခၽြး စေတးခဲ့ရၿပီး ျဖစ္သည္။ ထိုနည္းတူ တဖက္သားအား အႏိုင္အထက္ျပဳ ၿခိမ္းေျခာက္ျခင္းမ်ား သည္လည္း လက္ခံႏိုင္စရာ မရွိပါ။ အဘယ္ေၾကာင့္ဆိုေသာ္ထိုသို႔ ျပဳျခင္းျဖင့္ တဖက္သားအား ႏွိမ္ၿပီး သူတို႔၏ဂုဏ္သိကၡာကို ထိခိုက္ျခင္းေၾကာင့္ ျဖစ္သည္။ အာဏာႏွင့္ ထိတ္လန္႔မႈကို ေရခ်ိန္ညႇိ႐ံုျဖင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးကို ေဖၚေဆာင္ႏိုင္မည္မဟုတ္ပါ။
    သတၱမအခ်က္တြင္ ၿငိမ္းခ်မ္းတည္ေဆာက္ႏိုင္မည့္ မဟာ ပေရာဂ်က္ကို ခ်ျပသည္။ ထိုပေရာဂ်က္မွာ လူသား အခ်င္းခ်င္း အၾကားထားရွိရမည့္ အျပန္အလွန္ တာဝန္ယူမႈ၊ ႏွင့္ မွီခိုမႈတို႔အေပၚ အေျခခံေသာ ႏိုင္ငံေရးအေလ့ အထ တစ္ခု ေဖၚေဆာင္ရန္ ျဖစ္သည္။ ထိုသို႔လုပ္ရန္ စိတ္ႏွလံုး သားမ်ားအား ျပဳျပင္ၾကရမည္။ တစ္ဦးစီျပဳျပင္ရမည္ျဖစ္သလို လူအဖြဲ႔စည္း တစ္ခုလံုးလည္း ျပဳျပင္ရမည္။ ထို႔အတြက္ လုပ္ေဆာင္ရန္ အခ်က္သံုးခ်က္ကို ခ်ျပသည္။
၁။ မိမိကိုယ္ကိုႏွင့္ ၿငိမ္းေအးမႈရွိေစရန္ - မေလွ်ာ့အတင္း မ လုပ္လိုျခင္း၊ ေဒါသႏွင့္ စိတ္မရွည္ျခင္းမ်ားကို ဖယ္ရွားရန္။
၂။ သူတပါးႏွင့္ ၿငိမ္းေအးမႈရွိရန္ - မိသားစုဝင္မ်ား၊ မိတ္ေဆြ မ်ား၊ သူစိမ္းမ်ားအား ထိတ္လန္႔ျခင္းမရွိဘဲ နားေထာင္ရန္။
၃။ ဖန္းဆင္းခံေလာကႏွင့္ ၿငိမ္းေအးမႈရွိရန္ - ဘုရားသခင္၏ ႀကီးျမတ္မႈကို အသိအမွတ္ျပဳလ်က္ ခံယူရရွိထားေသာ အေကာင္းမ်ားအတြက္ ေက်းဇူးတင္ရင္း တပါးသူတို႔ႏွင့္ အတူပူးေပါင္းကာ လွပေသာ အနာဂတ္တစ္ခု တည္ ေဆာက္ရန္။
    နိဂံုးတြင္ ရဟန္းမင္းႀကီးက ဘဝ၏ ခက္ခဲ ခ်ိန္မ်ား
တြင္မယ္ေတာ္၏ မာညီဖီကတ္ သီခ်င္း (လုကာ ၁း၅၀-၅၅) ျဖင့္ ခြန္အားယူၾကရန္ မိန္႔မွာသည္။
CBCM - OSC


2019-01-22 03:38:36
NEWS AND EVENTS
Next