Untitled Document Untitled Document
Untitled Document
Myanmar Catholic Church
Untitled Document

လိပ္သို တိုက္နယ္တြင္ ကေလးသူငယ္မ်ား ပြဲေတာ္ႏွင့္အတူ ၄ ရက္တာ ဘုရားစကား သင္တန္းပို႔ခ်ခဲ့ၿပီး
ကေလးသူငယ္ (၆၀၈) ဦးထိ ပါဝင္ခဲ့

    ေတာင္ငူ ကက္သလစ္သာသနာ၊ လိပ္သို တိုက္နယ္တြင္ ရဟန္းမင္းႀကီး ဆိုင္ ရာ သာသနာျပဳ ကေလးသူငယ္မ်ား ပြဲေတာ္ ႏွင့္အတူ ဘုရားစကား သင္တန္းကို လိပ္ သို႔ျမဳိ႕ ကက္သလစ္ ဓမၼာ႐ုံ၌ ဇန္နဝါရီလ ၃ ရက္မွ ၆ ရက္အထိ ၄ ရက္တာ က်င္းပျပဳ လုပ္ခဲ့ၿပီး ကေလးသူငယ္ (၆၀၈) ဦးထိ ပါ ဝင္ခဲ့သည္။
    ဘုရားစကား သင္တန္းကို PMS နာယက Rev. Fr. Denies ဘေမာင္၊ ဒါ ႐ိုက္တာ Rev. Fr. Xavier ဝင္းေမာင္၊ ဥကၠဌ Sr. ဘက္နက္ဒက္ ျမတ္ႏွင္းႏြယ္ တို႔ႏွင့္အတူ Sr. Christina ေကာပိ၊ Bro. ဆယ္ဗာ စတီ ယန္ ေနဇင္ဝင္း၊ Bro. စတီးဗင္း ေပါင္ခ်ိန္၊ ဆရာမ ေဒၚတင္စန္းႏွင့္ ဆရာဦးဝဏၰေရႊတို႔မွ ပို႔ခ်ေပးခဲ့ၿပီး လိပ္သိုၿမိဳ႕မွ ဆရာမမ်ား၊ ေက်း ရြာ အသီးသီးရိွ ကေလးတာဝန္ခံမ်ား၊ ဆက္ ကပ္လူငယ္မ်ားႏွင့္ မိခင္၊ ဖခင္အဖြဲ႔မ်ားမွ ပါဝင္ကူညီ ပံ့ပို႔ေပးခဲ့ၾကပါသည္။
    မင္းသုံး ပါးပြဲေန႔ ကေလးသူငယ္ မ်ား ပြဲေတာ္ရက္တြင္ ေက်ာင္းထိုင္ ဘုန္း ေတာ္ႀကီး Rev. Fr. Daniel အာခိုးမွ မစၦား တရားေတာ္ျမတ္ကို ဦးေဆာင္ကာ ကေလး သူငယ္ အခ်ဳိ႔ကို ပထမ ကိုယ္ေတာ္ျမတ္ ေပးခဲ့သည္။
 ဒက္ဇူးမယ္ (I.S.R.)


2019-03-03 20:06:57
NEWS AND EVENTS
Next