Untitled Document Untitled Document
Untitled Document
Myanmar Catholic Church
Untitled Document

၂၀၁၉ ခု ဧၿပီလ ထုတ္ CBCM Herald အယ္ဒီတာ အာေဘာ္


ၾကည့္ျမင္၊ သံုးသပ္၊ ေဆာင္ရြက္

===============


    ပုပ္ရဟန္းမင္းႀကီး ေယာဟန္ (၂၃) က ၁၉၆၁ ခုႏွစ္ ေမလ ၁၅ ရက္ေန႔တြင္ ထုတ္ ျပန္ခဲ့ေသာ ''Mater et Magistra'' (မိခင္ႏွင့္ ဆရာ) ဟု အမည္ေပးထားေသာ စာခၽြန္ေတာ္၌ အသင္းေတာ္သည္ လူမႈအသိုင္းအဝိုင္း တိုးတက္ေရး လုပ္ငန္းမ်ားတြင္ မည္သို႔မည္ပံု ပါဝင္ လုပ္ေဆာင္ရမည္၊ လူ႕ဂုဏ္သိကၡာကို မည္သို႔ ျမႇင့္တင္ေပးရမည္ကို သြန္သင္ထား သည္။ ထိုစာခၽြန္ေတာ္တြင္ ဘယ္လ္ဂ်ီယံ ကာဒီနယ္ ဂ်ိဳးဇက္ ကာဒီဟင္ (၁၈၈၂-၁၉၆၁) ၏ ''သိုးထိန္းလုပ္ငန္းႏွင့္ဆိုင္ေသာစက္ဝုိင္း''  (Pastoral Circle) ကို နည္းလမ္းတစ္ခုအ ျဖစ္ အသိအမွတ္ျပဳထားသည္ကို ေတြ႕ရသည္။ ကာဒီနယ္ ကာဒီဟင္သည္ ရဟန္းဘဝ ကပင္ ဆင္းရဲသားအလုပ္သမားမ်ားအတြက္ မ်ားစြာလုပ္ေဆာင္ခဲ့ၿပီး ''Young Christian Workers'' (ခရစၥယာန္လူငယ္ အလုပ္သမားမ်ားအသင္း) ကို တည္ေထာင္ခဲ့သည္။ ဒုတိ ယဗာတီ ကန္ေကာင္စီအစည္းအေဝးတြင္ ကာဒီနယ္က ဘာသာေရး လြတ္လပ္ခြင့္ အ တြက္ လြတ္လပ္ေသာပညာေရးစနစ္လိုအပ္ေၾကာင္း၊ ထိုပညာေရးကို ''SEE - JUDGE - ACT''  ၾကည့္ျမင္၊ သံုးသပ္၊ ေဆာင္ရြက္ ဟု အႏွစ္ခ်ဳပ္ ႏိုင္ေၾကာင္း ေဆြးေႏြးတင္ျပခဲ့သည္။
    ၁၉၅၀ ႏွင့္ ၁၉၆၀ ခုႏွစ္မ်ားတြင္ ျဖစ္ေပၚခဲ့ေသာ လူမႈေရး၊ စီးပြါးေရး၊ ႏိုင္ငံေရးႏွင့္ ယဥ္ေက်းမႈ ဓေလ့ထံုးတမ္းမ်ား ေျပာင္းလဲမႈမ်ားကို ကက္သလစ္ သာသနာေတာ္ အေနႏွင့္ မ်က္ေျခမျပတ္ဘဲ မိခင္ႏွင့္ဆရာသမားအျဖစ္ လူသားတို႔အား အက်ိဳးျပဳႏိုင္ရန္ လမ္းညႊန္ခဲ့ ျခင္းျဖစ္သည္။ ထိုကဲ့သို႔ သြန္သင္ရာတြင္လည္း အရင္က လမ္းညႊန္ခဲ့ေသာ ပုပ္ရဟန္းမင္း အဆက္ဆက္တို႔၏ သြန္သင္ခ်က္မ်ားကို ျပန္လည္ ဆန္းသစ္ျခင္းျဖစ္သည္။
    ၾကည့္ျမင္ျခင္း၊ နားေထာင္ျခင္း တို႔သည္ လူသားထုရင္ဆိုင္ေနရေသာ အေျခအေန အမွန္ကို သိေအာင္ျပဳလုပ္ျခင္းျဖစ္သည္။ လူအမ်ား မည္ကဲ့သို႔ ေနထိုင္စားေသာက္ေနၾက သည္၊ မည္ကဲ့သို႔ ခံစားေနၾကရသည္၊ မည္ကဲ့သို႔ ေတြးေခၚ၊ ေျပာဆို၊ ျပဳမူေနၾကသည္ကို သိရန္ လိုအပ္သည္။
    လူသားထု၏ အေျခအေနကို မွန္ကန္စြာ သံုးသပ္ဖို႔လိုသည္။ စီရင္ခ်က္ခ်ျခင္းမဟုတ္ ဘဲ လူမႈေရး နည္းနာမ်ား ႏွင့္ ဘာသာေရး၏ သြန္သင္ခ်က္မ်ားႏွင့္ ယွဥ္ထိုးကာ ေဝဖန္၊ ပိုင္းျခားကာ စိစစ္သံုးသပ္ အေျဖရွာၾကရန္ျဖစ္သည္။ ထိုသို႔ သံုးသပ္ျခင္းျဖင့္ အဘယ္ ေၾကာင့္ ဤကဲ့သို႔ ျဖစ္ေနရသနည္း ဆိုသည့္ ျပႆနာအရင္းအျမစ္ကို ရွာေဖြႏိုင္ၾကမည္ ျဖစ္သည္။ ထို အခက္အခဲမ်ားႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ သမၼာက်မ္းစာက မည့္ကဲ့သို႔ ေဖၚျပထားသ နည္း၊ ကက္သလစ္ သာသနာေတာ္၏ လူမႈေရး သြန္သင္ခ်က္မ်ားက မည္ကဲ့သို႔ သင္ၾကား ထားသနည္း စသျဖင့္ ေဝဖန္သံုးသပ္သည္။
    ဤသို႔ သံုးသပ္ျခင္းႏွင့္အတူ ေဆာင္ရြက္ရမည့္အရာမ်ား အမွန္တကယ္ ေပၚထြက္ လာပါလိမ့္မည္။ လုပ္ေဆာင္ရမည့္ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားကို စီမံကိန္းေရးဆြဲကာ လက္ေတြ႕ အ ေကာင္အထည္ေဖၚ လုပ္ေဆာင္ၾကရမည္ျဖစ္သည္။
    ျမန္မာျပည္ ကက္သလစ္ သာသနာေတာ္သည္ ျမန္မာျပည္အတြက္ မိခင္ႏွင့္ ဆရာသမား အျဖစ္ ရပ္တည္ရန္ အထက္ပါ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားကို ေဆာင္ရြက္ရမည္ ျဖစ္ သည္။ ၂၀၁၀ ခုႏွစ္မွ အစျပဳကာ ေျပာင္းလဲလာေသာ ႏိုင္ငံေရး အခင္းအက်င္းေၾကာင့္ ေပၚထြက္လာေသာ လူမႈစီးပြါး အေျခအေနမ်ားကို သံုးသပ္ကာ ျမန္မာႏိုင္ငံ တည္ေဆာက္ ေရးအတြက္ ကက္သလစ္ သာသနာေတာ္ အေနႏွင့္ ထိေရာက္စြာ ပါဝင္ႏိုင္ရန္ ျမန္မာႏိုင္ငံ ကက္သလစ္ဆရာေတာ္ႀကီးမ်ား အဖြဲ႔ခ်ဳပ္မွ ႀကီးမႉးကာ နည္းလမ္းမ်ားရွာေဖြခဲ့သည္။ သံုး ႏွစ္တာ ၾကည့္ျမင္သံုးသပ္ၿပီးေနာက္ ယခုအခ်ိန္တြင္ က႐ုဏာ ျမန္မာ၏ ဦးေဆာင္မႈျဖင့္ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ား ခ်မွတ္ေရးဆြဲ အေကာင္အထည္ေဖၚ လုပ္ေဆာင္ေနၿပီျဖစ္သည္။
    ျမန္မာျပည္လူသားထုအက်ိဳး လုပ္ေဆာင္ရာတြင္ တစ္ဦးတစ္ဖြဲ႕တည္းက လုပ္ ေဆာင္၍ရေသာ အလုပ္မ်ိဳးမဟုတ္ပါ။ ထို႕ေၾကာင့္ ႏိုင္ငံေတာ္ တည္ေဆာက္ေရး ဆိုသည့္ ေခါင္းစဥ္ေအာက္တြင္ ခ်မွတ္အေကာင္အထည္ေဖၚေနေသာ လုပ္ငန္းစဥ္တို႔သည္ All Inclusive ျဖစ္ေရး (အားလံုးပူးေပါင္း ပါဝင္ေရး) မွာ အလြန္အေရးႀကီးပါသည္။ ကက္သလစ္ သာသနာေတာ္သည္ ျမန္မာျပည္တြင္ အလြန္ေသးငယ္ေသာ အဖြဲ႕အစည္းေလးျဖစ္သည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ႏိုင္ငံေတာ္ တည္ေဆာက္ေရး လုပ္ငန္းစဥ္တြင္ အားလံုးပါဝင္ကာ တက္ညီ လက္ညီေဆာင္ရြက္ရန္အထူး လိုအပ္သည္။ အားလံုးပါဝင္ေသာ အစီစဥ္တစ္ရပ္အျဖစ္ သံုး ႏွစ္တာေရးဆြဲခဲ့ေသာ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားကို ေအာက္ေျခအထိ ေရာက္ေအာင္ လုပ္ေဆာင္ ျခင္းျဖင့္သာ အားလံုးပူးေပါင္း ပါဝင္ေရးကို ေမွ်ာ္လင့္ႏိုင္မည္ျဖစ္သည္။
    ထို႔အျပင္ ၾကည့္ျမင္၊ သံုးသပ္၊ ေဆာင္ရြက္ျခင္းကို ျဖည့္စြက္ေပးမည့္ ျပန္လည္သံုး သပ္ျခင္း (Evaluation) သည္လည္း အေရးပါေသာ အဆင့္တစ္ခုျဖစ္သည္ကို သတိျပဳရ ပါဦးမည္။ ျမန္မာျပည္ ကက္သလစ္ သာသနာေတာ္သည္ ကက္သလစ္ ဘာသာဝင္မ်ား အတြက္သာမကဘဲ တစ္တိုင္းျပည္လံုးအတြက္ မိခင္ႏွင့္ ဆရာသမား ျဖစ္ပါေစေၾကာင္း ဆႏၵမြန္ျပဳလိုက္ရပါသည္။


2019-04-01 22:35:07
NEWS AND EVENTS
Next