Untitled Document Untitled Document
Untitled Document
Myanmar Catholic Church
Untitled Document

လူမႈ - သာသနာ့ အက်ိဳးျပဳ မဟာဗ်ဴဟာ စီမံကိန္း ေရးဆြဲျခင္း

    ရဟန္းမင္းႀကီး အ႐ွင္သူျမတ္ ဖရန္စစ္၏ သြင္သင္ခ်က္ Lauda to Si အရ တိုင္း ျပဳ ျပည္ျပဳ လုပ္ငန္းအတြင္း ပံပိုးပါဝင္မႈတစ္ ရပ္ျဖစ္သည့္ လူမႈ - သာသနာ့ အက်ိဳးျပဳ မဟာဗ်ဴဟာ စီမံကိန္း ေရးဆြဲရန္အတြက္ မႏၱေလးသာသနာမွ ဂိုဏ္းခ်ဳပ္ ဆရာေတာ္ ႀကီးႏွင့္ သာသနာအတြင္း႐ွိ က႑ အသီးသီး မွ တာဝန္ခံ ဘုန္းေတာ္ႀကီးမ်ား ၊ ကေလး သာသနာမွ ဆရာေတာ္ႀကီးႏွင့္ က႑အသီး သီးမွ တာဝန္ခံဘုန္းေတာ္ႀကီးမ်ား၊ ဟားခါး သာသနာမွ ဆရာေတာ္ႀကီးႏွင့္ က႑အသီး သီးမွ တာဝန္ခံ ဘုန္းေတာ္ႀကီးမ်ား စုစုေပါင္း အပါး (၃၀) ခန္႔ ျပင္ဦးလြင္ၿမိဳ႕႐ွိ အေျခခံ ရဟန္းျဖစ္ သင္ေက်ာင္း တြင္ စုရံုးၿပီး အစည္းအေဝးတစ္ ရပ္ ကိုျပဳလုပ္ခဲ့ ပါသည္။
    အစည္းအေဝးကို မတ္လ ၁၂ ရက္ ေန႔ တြင္ စတင္ၿပီး ၃ ရက္တာ က်င္းပျပဳလုပ္ခဲ့ ပါသည္။ အစည္းအေဝးတြင္ ေကာ္ဖီျခံႏွင့္ လိေမၼာ္ျခံမ်ားသို္႔ လည္း လက္ေတြ႕ ကြင္း ဆင္း ေလ့လာခဲ့ၾကပါသည္။
    R V A Tedim Chin Service


2019-04-01 22:41:22
NEWS AND EVENTS
Next