Untitled Document Untitled Document
Untitled Document
Myanmar Catholic Church
Untitled Document

ၿငိမ္းခ်မ္းသာယာေသာ ျမန္မာႏိုင္ငံ တည္ေဆာက္ေရးႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး  အစည္း အေဝးျပဳလုပ္ျခင္း

    ၿငိမ္းခ်မ္းသာယာေသာ ျမန္မာႏိုင္ငံ တည္ေဆာက္ေရးႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး လာ႐ိႈး ျမစ္ႀကီးနား ဗန္းေမာ္ ဆရာေတာ္ တိုက္နယ္ ၃ တိုက္မွ အစည္းအေဝးတစ္ရပ္ျပဳလုပ္ခဲ့ပါသည္။
    ၿငိမ္းခ်မ္းသာယာေသာ ျမန္မာႏိုင္ ငံတည္ေဆာက္ေရးန႔ဲ ပက္သက္ၿပီး လား႐ႈိး ျမစ္ႀကီးနား ဗန္းေမာ္ ဆရာေတာ္တိုက္နယ္ ၃ တိုက္မွ ဆရာေတာ္မ်ားန႔ဲ တာဝန္ ေပးအပ္ ထားေသာ ဘုန္းေတာ္ႀကီးမ်ားႏွင့္ အထူး ဖိတ္ၾကားထားေသာ ဆရာေတာ္တိုက္နယ္ မ်ားမွ တာဝန္ရွိသူမ်ားသည္ ၂၀၁၉ ခုႏွစ္ ေဖေဖၚ၀ါရီ လ ၂၇ -၂၈ ရက္တို႔တြင္ လား႐ႈိး ဆရာေတာ္တိုက္နယ္ လား႐ႈိးရက္ကြက္ႀကီး ရွိ သခင္ေယဇူးေရႊႏွလုံးေတာ္ ကတ္သလစ္ ဘုရားေက်ာင္းဝင္းအတြင္းတြင္ ျပဳလုပ္က်င္း ပခ့ဲျခင္းျဖစ္ပါသည္။
    ေဆြးေႏြးပြဲတြင္ တက္ေရာက္လာ ၾကေသာ တာဝန္ရွိသူမ်ားသည္ ေဖေဖၚဝါရီ ၂၆ ရက္ အဂၤါေန႔ညေနပိုင္းတြင္ ေရာက္ရိွခ့ဲ ၾကၿပီး ၂၇ ရက္ နံနက္ (၈) နာရီတြင္ ဆရာ ေတာ္ ေပါလ္ဂေရာင္ မွ မစာၦးတရားေတာ္ျမတ္ ကိုပူေဇာ္ ေပးခဲ့ၿပီး အစည္းအေဝးကိုစတင္ ခ့ဲပါသည္။
    ၎အစည္းအေဝးကို မနက္(၉)နာရီ အခ်ိန္တြင္စတင္ခဲ့ၿပီး ဆရာေတာ္ တိုက္နယ္ ၃ ခု မွ ေဆြးေႏြးၿပီးခ်ိန္တြင္ နည္း လမ္း ၆ ခုပါေသာ အစီစဥ္ကို တိုက္နယ္ ၃ ခုတြင္ လက္ေတြ႔အေကာင္အထည္ ေဖာ္ ေဆာင္သြားရန္ ဆုံးျဖတ္ႏိုင္ခ့ဲပါသည္။
    ၂၈ ရက္ေန႔တြင္ ဂ်က္စြိ ဘုန္းေတာ္ ႀကီး ဖာသာရ္ အမားမွ ဦးေဆာင္ၿပီး ၿငိမ္း ခ်မ္းသာယာေသာ ျမန္မာ ကတ္သလစ္သာ သနာန႔ဲတာဝန္ ေခါင္းစဥ္န႔ဲ ပက္သက္ၿပီး ဆက္လက္ သင္ၾကားပို႔ခ်ခ့ဲပါသည္။
    မတ္လ ၁ ရက္ေန႔တြင္ ရဟန္းဝါ ေတာ္ (၄၆) ဝါျပည့္ႏွင့္ ဆရာေတာ္ဝါေတာ္ (၂၅) ႏွစ္ျပည့္ ဂ်ဴဘီလီေန႔က်ေရာက္ေသာ အိမ္႐ွင္ဆရာေတာ္ ဖိးလ္းလစ္ ဇယ္ေဟာင္း မွ မစာၦးတရားေတာ္ျမတ္ကို ပူေဇာ္ေပးၿပီး အစည္းအေဝး အခမ္းအနားကို အဆံုးသတ္ ခဲ့ပါသည္။ ဤေဆြးေႏြးပြဲတြင္  တိုက္နယ္ တစ္ခုစီမွ တာဝန္ရွိသူ ၂၅ ေယာက္ တက္ ေရာက္ရန္ သတ္မွတ္ခ့ဲေသာ္လည္း လက္ ေတြ႔လူဦးေရမွာ ၆၀ ေက်ာ္မ်ွသာရိွခ့ဲပါသည္။
 Banmaw Diocese,Osc FB Page


2019-04-01 22:44:36
NEWS AND EVENTS
Next