Untitled Document Untitled Document
Untitled Document
Myanmar Catholic Church
Untitled Document

အင္းစိန္ ဓမၼသင္တန္းေက်ာင္း ဓမၼဆရာ၊ ဆရာမမ်ား သင္တန္းဆင္းပြဲႏွင့္ ေစလႊတ္ျခင္းအခမ္းအနား

    ၂၀၁၉ ခုႏွစ္ မတ္လ ၁၅ ရက္ ေန႔တြင္ ရန္ကုန္ ဂိုဏ္းခ်ဳပ္သာသနာ အင္း စိန္ၿမိဳ႕နယ္ စိန္႔ပီတာ ႏွင့္ စိန္႔ေပါလ္ ဘုရား ေက်ာင္းဝန္းအတြင္းရွိ ဓမၼသင္တန္းေက်ာင္း မွ ဓမၼဆရာ ဆရာမမ်ား သင္တန္း ဆင္းပြဲ ႏွင့္ ေစလႊတ္ျခင္းအခမ္းအနားကို ရန္ကုန္ ဂိုဏ္းခ်ဳပ္သာသနာ၏ လက္ေထာက္ ဆရာ ေတာ္ ဂၽြန္ေစာေယာဟန္ မွ မစၦားတရား ေတာ္ျမတ္ ပူေဇာ္ျခင္း ႏွင့္ေစလႊတ္ျခင္း အခမ္းအနားကို ဦးေဆာင္ကာ က်င္းပျပဳ လုပ္ေပးခဲ့သည္။
    ယေန႔ သင္တန္းဆင္း လက္မွတ္ လက္ခံ ရယူၾကေသာ ဓမၼဆရာ ေလးဦးႏွင့္ ဓမၼဆရာမ ရွစ္ဦး တို႔သည္ ၂၀၁၇ မွ ၂၀၁၉ ပညာ သင္ႏွစ္မ်ား အတြင္း သင္တန္း တက္ခဲ့ၾကၿပီး ေအာင္ျမင္ ခဲ့ၾကသူမ်ား ျဖစ္သည္။
ဓါတ္ပံု - RVA Sagaw Karen Service


2019-04-02 01:44:57
NEWS AND EVENTS
Next