Untitled Document Untitled Document
Untitled Document
Myanmar Catholic Church
CBCM

ကာဒီနယ္ ခ်ားလ္စ္ဘို၏ ၂၀၁၉ ခုႏွစ္ ပါစကား သတင္းစကား

ေမတၲာေတာ္နဲ႔ျပည့္ဝတဲ့၊ အသက္ရွင္ေတာ္မူတဲ့ လြတ္ ေျမာက္ ျခင္း၏အရွင္၌ ခ်စ္လွစြာေသာမိတ္ေဆြအေပါင္းတို႔...
ပါစကားရက္ျမတ္ရဲ႕ ေကာင္းခ်ီးမဂၤလာမ်ား ရရွိခံစားရၿပီး ရႊင္လန္း ဝမ္းေျမာက္ျခင္းၾကပါေစ။ အေမွာင္လြန္ရင္ အလင္း ေရာက္လာစျမဲပါပဲ။ ဟင္းလင္းပြင့္ေနတဲ့သခ်ႋဳင္းအုတ္ဂူက ခ်စ္ျခင္းေမတၲာဟာ ေသျခင္းထက္ ပိုမိုခိုင္မာေၾကာင္း သက္ ေသခံေနပါၿပီ။ ဒီေမွ်ာ္လင့္ျခင္းကာလမွာ ေအးခ်မ္းသာယာ ပါေစလို႔ သင္တို႔တစ္ဦးစီအတြက္ ကြ်ႏု္ပ္လိႈက္လွဲစြာ ဆုမြန္ ေကာင္းေတာင္းလိုက္ပါတယ္။ ခရစ္ေတာ္ဟာ ျပန္ရွင္ခဲ့ပါၿပီ။ သင္တို႔ရဲ႕လက္မ်ားကိုေျမႇာက္ၿပီး "အာေလလုယာ" လို႔ ဟစ္ ေႂကြးလိုက္ပါ။ (Lumen Christi) ခရစ္ေတာ္ဟာ အလင္းရွင္ ျဖစ္ေတာ္မူတယ္။ ပါစကား အဖိတ္ညမွာ ကြ်ႏု္ပ္တို႔ ေႂကြး ေၾကာ္သလို ကိုယ္ေတာ္ရွင္ဟာ အစနဲ႔အဆံုး ျဖစ္ေတာ္ မူတယ္။ ကိုယ္ေတာ္ဟာ ေလာကရဲ႕အလင္း ျဖစ္ေတာ္ မူတယ္။
ယခုႏွစ္မွာ "မာရိယာ မာဒေလးနာ" အမည္ရွိတဲ့ ႐ုပ္ရွင္ကားတစ္ကားထြက္ရွိခဲ့ပါတယ္။ အဲဒီ႐ုပ္ရွင္ဟာ ေယဇူးသခင္ရဲ႕ အသက္တာနဲ႔ သာသနာေတာ္ျပဳျခင္းကို အမ်ိဳးသမီးတို႔ရဲ႕ ႐ႈေထာင့္ကေန တင္ျပထားျခင္း ျဖစ္ပါတယ္။ ႐ုပ္ရွင္ထဲမွာ သူမကို ေယဇူးသခင္ရဲ႕ ျပန္ရွင္ထေျမာက္ျခင္း၏ တမန္ေတာ္ အျဖစ္ ပံုေဖာ္ထားတယ္။ မာရိယာမာဒေလးနာရဲ႕ ဘဝ အ သက္တာနဲ႔ ပံုသက္ေသ ေကာင္းတို႔ဟာ ေယဇူးသခင္၏ ေမတၲာလမ္းစဥ္အတိုင္း ေလွ်ာက္လွမ္းရာ၌ ၾကံဳေတြ႕ ရမယ့္ အရာတို႔ကို ကြ်ႏု္ပ္တို႔အား သိရွိနားလည္လာေစတယ္။ ေယဇူးဘုရားရွင္ဟာ ကားတိုင္လမ္းကို ေလွ်ာက္လွမ္း ေတာ္ မူခဲ့တယ္။ မာရိယာမာဒေလးနာကလည္း ေမတၲာ လမ္းစဥ္ ကို အေျချပဳၿပီး ျပန္ရွင္ထေျမာက္ျခင္း လမ္းစဥ္ကို ေလွ်ာက္ လွမ္းခဲ့တယ္။
သူမက ကြ်ႏု္ပ္တို႔အား "ယံုၾကည္ပါ၊ သစၥာရွိပါ၊ ခ်စ္ျမတ္ႏိုးပါ၊ ခ်စ္ျခင္း၌ ရွင္သန္ပါ" ဆိုၿပီး လံႈ႔ေဆာ္ေနပါတယ္။
ေယဇူးသခင္ရဲ႕ေနာက္ေတာ္မွာ လိုက္ပါခဲ့ၾကတဲ့ တမန္ေတာ္ ႀကီးေတြမွာ ဒီလို႐ိုးစင္းလွတဲ့ အမ်ိဳးသမီးရဲ႕ ယံုၾကည္ခ်က္ မ်ိဳး မေတြ႕ရပါဘူး။ ရွင္ေယာဟန္ ဧဝံေဂလိက်မ္း အခန္းႀကီး (၂၀) မွာ "...နံနက္ေစာေစာ ေမွာင္ေနဆဲ အခ်ိန္ တြင္ မာရိ ယာ မာဒေလးနာသည္ သခ်ႋဳင္းေတာ္သို႔ လာ၍..." လို႔ ဆို ထားပါတယ္။
သူတို႔ဟာ ဘာကိုမွ်နားမလည္ႏိုင္ ျဖစ္ေနတဲ့ အခ်ိန္မွာ သခ်ႋဳင္းေတာ္ကို အေရာက္သြားခဲ့ၾကတယ္။ သူတို႔အတြက္ အားကိုးအားထားျပဳစရာ သက္ေသဘာမွ မရွိတဲ့ အခ်ိန္မွာ သခ်ႋဳင္းေတာ္ကို အေရာက္သြားခဲ့ၾကတယ္။ ေယဇူး ကိုယ္ ေတာ္ဟာ အသက္ေတာ္စြန္႔ခဲ့ၿပီး ျဖစ္တယ္။ အဲဒါကို သူတို႔ လည္း သိၾကတယ္။ အဲဒါကိုေတာင္မွ သူတို႔ဟာ နံနက္ ေစာ ေစာ ေမွာင္ေနဆဲအခ်ိန္မွာ သခ်ႋဳင္းေတာ္ကို အေရာက္ သြား ခဲ့ၾကတယ္။
ဘာျဖစ္လို႔လဲဆိုေတာ့ ေယဇူးသခင္ဟာ သူတို႔ရဲ႕ႏွလံုးသား မွာ ထာဝရေမွ်ာ္လင့္ျခင္းကို ေပးသနားေတာ္မူတဲ့ ေမတၲာ အလင္းရွင္ျဖစ္လို႔ပါပဲ။ ခ်စ္ျခင္းေမတၲာဟာ ေသျခင္းထက္ ပိုမို အားေကာင္းတယ္ဆိုတာ သူတို႔သိၾကတယ္။ (ေဆာ္လ မုန္သီခ်င္း ၈း၆) ဒါေၾကာင့္မို႔လို႔ သူတို႔ဟာ သခ်ႋဳင္းေတာ္ကို မျဖစ္ျဖစ္ေအာင္ သြားခဲ့ၾကတာပါ။
"ေအာင္ျမင္ဖို႔ထက္ သစၥာရွိဖို႔က ပိုအေရးႀကီးပါတယ္" လို႔ မာသာရ္ ထေရဇားေျပာခဲ့ပါတယ္။ ယံုၾကည္ ျခင္းခိုင္မာတဲ့ သူေတြအဖို႔ ႐ံႈးနိမ့္ျခင္းဆိုတာ မရွိပါဘူး။ မာရိယာ မာဒေလး နာက ထာဝရအလင္းေတာ္ကို ေတြ႕ၾကံဳခံစားရတဲ့အခါ အ မိုက္ေမွာင္ဟာေပ်ာက္ကြယ္ၿပီး ေသျခင္းဟာလည္း ပ်က္ ျပယ္ သြားပါေတာ့တယ္။ အာေလလုယာ။
ဒါေပမဲ့ သခ်ႋဳင္းေတာ္ကို သူသြားတဲ့အခါမွာ ေမွာင္ေနတယ္လို႔ ရွင္ေယာဟန္ ဧဝံေဂလိက်မ္းက ဆိုထားပါတယ္။ အဲဒီအခ်ိန္ မွာ ေမွာင္ေနပါတယ္။ ရွင္ေယာဟန္ ဧဝံေဂလိက်မ္းမွာ "ေမွာင္တယ္" ဆိုတာ ႐ိုး႐ိုးတန္းတန္း အေမွာင္ကို ဆိုလိုေလ့ မရွိပါဘူး။ ရွင္ေယာဟန္ဧဝံေဂလိက်မ္းက အေမွာင္ဆိုတာ မေကာင္းမႈႀကီးစိုးရာေနရာကို ဆိုလိုပါတယ္။ အေမွာင္ဆို တာ မွားယြင္းမႈ၊ မုန္းတီးမႈ၊ အစြန္းေရာက္အေတြး၊ အၾကမ္း ဖက္မႈ၊ မတရားမႈ၊ ဖိႏွိပ္မႈ၊ အျပစ္၊ ေသျခင္းနဲ႔ ေၾကာက္မက္ ဖြယ္ အရာမ်ားႀကီးစိုးတဲ့ ေနရာျဖစ္ပါတယ္။ မာရိယာ မာဒ ေလးနာဟာ "ေမွာင္ေနဆဲအခ်ိန္" မွာ သခ်ႋဳင္းေတာ္ကို သြားခဲ့ျခင္းျဖစ္ပါတယ္။
ကြ်ႏု္ပ္တို႔ဟာလည္း အေမွာင္ထဲမွာပဲ ရွိေနပါေသးတယ္။ ကြ်ႏု္ပ္တို႔ရဲ႕ ကိုယ္ပိုင္ဘဝအေျခအေန၊ မိသားစုဘဝ အေျခ အေန၊ တိုင္းျပည္ရဲ႕အေျခအေန စတာေတြဟာ အေမွာင္ထဲ မွာပဲ ရွိေနပါေသးတယ္။ ညကာလ အရွည္လ်ားဆံုးအခ်ိန္ လြန္ေျမာက္ရင္ သာယာေအးခ်မ္းတဲ့အ႐ုဏ္ဦး ေရာက္လာ စျမဲဆိုတာ ပါစကားပြဲေတာ္က သြန္သင္ေနပါတယ္။ အဆိုး ရြားဆံုးေသာ မေကာင္းမႈေတာင္မွ အခ်ိန္တန္ရင္ အဆံုး သတ္သြားရတာပါပဲ။ ဘုရားသခင္က အရာအားလံုးကို စီမံ ေတာ္မူပါတယ္။ ပါစကားပြဲေတာ္က ကြ်ႏု္ပ္တို႔ကို
> အေမွာင္ ကေန အလင္းဆီကို သြားဖို႔ ႏိႈးေဆာ္ေနပါတယ္။
> ေသျခင္းကေန အသက္တာသစ္ဆီ ျပန္ရွင္ထေျမာက္ဖို႔ ႏိႈးေဆာ္ေနပါတယ္။
ဒီ ၂၀၁၉ ပါစကားပြဲေတာ္ကို အဆင့္(၃)ဆင့္နဲ႔ ႐ႈျမင္လို ပါတယ္။
၁။ ကိုယ္ပိုင္ဘဝအေျခအေန
ေသျခင္းဟာ ကြ်ႏု္ပ္တို႔ကို မွားယြင္းေသာ စြဲလန္းမႈျဖစ္ေပၚ ေစပါတယ္။ အျပစ္ဆိုတာ ကလည္း အစပိုင္းမွာ ခ်ိဳျမသ ေယာင္နဲ႔ ေနာက္ဆံုးမွာ ကြ်ႏု္ပ္တို႔ကို ဖ်က္ဆီးတာပါပဲ။ ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္မရွိတဲ့ အမ်ိဳးသားနဲ႔ အမ်ိဳးသမီးေတြဟာ မိမိ တို႔ရဲ႕ ခႏၶာကိုယ္ကို ေရြ႕လ်ား သခ်ႋဳင္းေတြျဖစ္ေအာင္ ျပဳလုပ္ ၾကပါတယ္။ အျပစ္ဟာ ကြ်ႏု္ပ္တို႔ကို သူ႕ရဲ႕ေက်းကြ်န္ ပိတ္ေလွာင္ ထားတတ္ပါတယ္။ ဘဝအေမွာင္က်ေရာက္တဲ့ အခ်ိန္မွာ ကြ်ႏု္ပ္တို႔ထဲက စိတ္႐ိုင္းေတြႀကီးစိုးေလ့ရွိပါတယ္။ ဒီလိုေမွ်ာ္လင့္ျခင္းကာလမွာ ကြ်ႏု္ပ္တို႔ထဲက ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္ကုန္ဆံုးေနတဲ့အ႐ိုးေတြ ေက်းဇူးေတာ္ခံစားရဖို႔ ထႂကြလာ ၾကပါေစ။ ခ်စ္ျခင္းေမတၲာရဲ႕ တန္ခိုးအစြမ္းေၾကာင့္ အျပစ္ရဲ႕ အမိုက္ေမွာင္လည္း ကြယ္ေပ်ာက္သြားပါေစ။ "ပ်က္စီးတတ္ ေသာ ေရႊ၊ ေငြ အစရွိသည့္အရာတို႔ျဖင့္ ေရြးႏုတ္ကယ္တင္ ခဲ့ျခင္း မဟုတ္ဘဲ အျပစ္အနာအဆာကင္းသည့္ သိုးငယ္ ေတာ္ ကဲ့သို႔ျဖစ္ေသာ ခရစ္ေတာ္၏ေသြးေတာ္အားျဖင့္သာ ေရြးႏုတ္ကယ္တင္ခဲ့ေၾကာင္းကို သင္တို႔သိၾက၏" (၁ ေပ ၁း၁၈-၁၉) လို႔ ဆိုထားတဲ့အတြက္ေၾကာင့္ ျဖစ္ပါတယ္။ ေန႔စဥ္နဲ႔အမွ် ကြ်ႏု္ပ္တို႔ကို အုတ္ဂူလို ေလွာင္ပိတ္ထားခ်င္တဲ့ သခ်ႋဳင္းတြင္းေတြကို ကြ်ႏု္ပ္တို႔သိထားဖို႔ လိုပါတယ္။ အဲဒါ ေတြကေတာ့ စိတ္ပ်က္အားေလ်ာ့ျခင္း၊ အမ်က္ေဒါသ ထြက္ ျခင္း၊ မနာလိုျခင္း၊ ခြန္အားယုတ္ေလ်ာ့ျခင္း၊ အၿငႇိဳးအေတး ထားျခင္း၊ ဖက္တြယ္ထားတဲ့ အက်င့္ဆိုးမ်ား၊ ႏွစ္ၿမိဳ႕ဖြယ္ မေကာင္းတဲ့အာ႐ံုမွားမ်ား စတာေတြပဲျဖစ္ပါတယ္။ အဲဒီ ေက်ာက္တံုးေတြကို ဖယ္ရွားၿပီး ေက်းဇူးေတာ္နဲ႔ တစ္ဖန္ ျပန္လည္ ရွင္သန္လိုက္ပါ။
၂။ မိသားစုဘဝအေျခအေန
အစအဦးက ဘုရားသခင္ဟာ မိသားစုတစ္စုနဲ႔ ဆက္ဆံ ေျပာဆိုေတာ္မူခဲ့ပါတယ္။ ကိုယ္ေတာ္ရွင္ ေျပာဆို ဆက္ဆံခဲ့ တာက တိုင္းႏိုင္ငံတစ္ခုမဟုတ္သလို ကုမၸဏီတစ္ခုလည္း မဟုတ္ပါဘူး။ ခရစ္ယာန္တို႔ရဲ႕ ဘုရားသခင္ဟာ သံုးပါး တစ္ဆူ မိသားစုအျဖစ္ စိုးစံေတာ္မူပါတယ္။ လူသားမ်ိဳး ႏြယ္ကို အႀကီးမားဆံုးၿခိမ္းေျခာက္ေနတဲ့အရာက ႏ်ဴကလီး ယားဗံုး မဟုတ္ဘဲ မိသားစုဘဝရဲ႕စည္းလံုးမႈကို ၿဖိဳခြဲလာေနတဲ့အရာေတြပဲျဖစ္ပါတယ္။ မိသားစုဘဝ ေသဆံုးျခင္းဟာ လူသားမ်ိဳးႏြယ္ရဲ႕ ေသဆံုးျခင္းအစပါပဲ။ ႏိုင္ငံေတာ္ေတာ္ မ်ားမ်ားမွာ မိသားစုဘဝပ်က္သုဥ္းျခင္းေသာ္လည္းေကာင္း၊ ပံုမွန္မဟုတ္တဲ့ ေပါင္းစည္းျခင္းေသာ္လည္းေကာင္း ျဖစ္ေပၚ ေနပါတယ္။ လင္မယားကြာရွင္းျပတ္စဲျခင္းဟာ လုပ္႐ိုးလုပ္ စဥ္တစ္ခုလို ျဖစ္လာခဲ့ပါတယ္။ စည္းလံုးပါတယ္ဆိုတဲ့မိသားစုေတြေတာင္မွ လူမႈကြန္ယက္ေတြရဲ႕ ၿခိမ္းေျခာက္မႈ ေတြကို ခံေနရပါၿပီ။ အင္တာနက္က  နည္းပညာပစၥည္းေတြကို ဆက္သြယ္ေပးေပမဲ့ ႏွလံုးသားေတြကိုေတာ့ မဆက္သြယ္ ေပးပါဘူး။ စမတ္ဖုန္းေတြဟာ မ်ိဳးဆက္သစ္ေတြအတြက္ ဒီဂ်စ္ တယ္သခ်ႋဳင္းေတြလို ျဖစ္ေနပါၿပီ။ ထိေတြ႕ဆက္ဆံ ျခင္းဆိုတဲ့ ယဥ္ေက်းမႈေပ်ာက္ကြယ္ေနပါၿပီ။ မိသားစုဘဝ ေတြဟာ သက္ရွင္လႈပ္ရွားမႈမရွိတဲ့ သခ်ႋဳင္းေတြကေန ႏိုးထဖို႔ လိုေနပါၿပီ။ ခရစ္ေတာ္ရဲ႕ ထေျမာက္ေတာ္မူျခင္း ေက်းဇူး ေတာ္က မိသားစုေတြအတြင္းက အတၲနံရံေတြကို ထိုး ေဖာက္ပါေစလို႔ ကြ်ႏု္ပ္တို႔ဆုေတာင္းပါတယ္။ အိုးအိမ္စြန္႔ခြာထြက္ေျပးရတဲ့မိသားစုေတြ၊ သားသမီးေတြလူကုန္ကူးခံရတဲ့မိသားစုေတြ၊ စိတ္ဖိစီးမႈဒဏ္ ႀကီးမားစြာ ခံေနရတဲ့ မိသားစု ေတြ အတြက္လည္း ကြ်ႏု္ပ္တို႔ဆုေတာင္းပါတယ္။
၃။ ကြ်ႏု္ပ္တို႔တိုင္းျပည္ရဲ႕အေျခအေန
ဘုရားသခင္ရဲ႕ေက်းဇူးေတာ္ေၾကာင့္ သယံဇာတ ေပါႂကြယ္ ဝတဲ့ ဒီႏိုင္ငံေတာ္ႀကီးဟာ ရွည္လ်ားတဲ့ ကားတိုင္လမ္းကို ေလွ်ာက္ခဲ့ရပါတယ္။ ျပည္သူျပည္သားေတြအဖို႔လည္း ပါစ ကားေမွ်ာ္လင့္ျခင္းရက္ျမတ္ကို မေရာက္ႏိုင္ဘဲ ေသာၾကာေန႔ ႀကီးမွာပဲ ရပ္တန္႔ေနပါတယ္။ အခု ဒီမိုကေရစီရေနပါၿပီ။ ဒါေပမဲ့ ကြ်ႏု္ပ္တို႔ ျပည္သူျပည္သား အေတာ္မ်ားမ်ားဟာ စေနေန႔ႀကီးကေန မတက္ႏိုင္ေသးပါဘူး။ တိတ္တိတ္ ဆိတ္ ဆိတ္နဲ႔ ေမွ်ာ္လင့္ေနဆဲ အဆင့္မွာပဲ ရွိေနပါေသးတယ္။ ပိုမိုေကာင္းမြန္တဲ့ မနက္ျဖန္ကို ေစာင့္ေမွ်ာ္ေနၾကဆဲပါ။ ဒီ ပါစကားရက္ျမတ္ အခါသမယဟာ ကြ်ႏု္ပ္တို႔တိုင္းျပည္ရဲ႕ ေခါင္းေဆာင္မ်ား၊ စစ္တပ္နဲ႔ အျခားေသာသူမ်ား အားလံုး အတြက္ ေက်းဇူးေတာ္ စီးဆင္းရာကာလျဖစ္ပါေစ။ မုန္းတီး ျခင္း၊ စစ္မက္ျဖစ္ပြားျခင္း၊ အိုးအိမ္စြန္႔ခြာရျခင္း၊ ဆင္းရဲမြဲ ေတျခင္း၊ တိုင္းတစ္ပါးသို႔ ေဘးကင္းလံုျခံဳမႈမရွိဘဲ သြား ေရာက္ျခင္း စတဲ့သခ်ႋဳင္းဝက ေက်ာက္တံုးေတြကို ဖယ္ရွား ပစ္လိုက္ပါ။ ၿပီးေတာ့ ေမွ်ာ္လင့္ျခင္းနဲ႔ သာယာဝေျပာျခင္းရွိတဲ့ ႏိုင္ငံေတာ္သစ္အျဖစ္ ႐ုန္းထလိုက္ပါ။ ယခု ၂၀၁၉ ပါစကား ကာလဟာ ကြ်ႏု္ပ္တို႔တိုင္း ျပည္အတြက္ ျပန္လည္ ထ ေျမာက္တဲ့ႏွစ္ျဖစ္ပါေစ။ ေက်းဇူးေတာ္ မိုးရြာသြန္းၿဖိဳးဖို႔ အတြက္ ဆုေတာင္းၾကပါ။
ေက်ာက္တံုး(၅)တံုးကို ဖယ္ရွားလိုက္ပါ -
ျပန္ရွင္ထေျမာက္ ျခင္းသတင္းစကားကို သယ္ေဆာင္ဖို႔ အတြက္ ေကာင္းကင္တမန္ေတာ္ဟာ သခ်ႋဳင္းဝက ေက်ာက္ တံုးကိုဖယ္ရွားလိုက္သလိုပဲ ျမန္မာႏိုင္ငံဟာလည္း ေက်ာက္ တံုး(၅) တံုးကို အလ်င္အျမန္ဖယ္ရွားဖို႔ လိုအပ္ေနပါတယ္။ ကက္သလစ္ သာသနာေတာ္အေနနဲ႔ ႏိုင္ငံေတာ္အတြက္ ရည္ရြယ္ၿပီး ေအာက္ေဖာ္ျပပါ က႑ (၅) ရပ္မွာ အားျဖည့္ လုပ္ေဆာင္ဖို႔ စီစဥ္ခဲ့ၿပီးျဖစ္ပါတယ္။
(က) စံခ်ိန္စံၫႊန္း ျပည့္မီေသာပညာေရး
ဒါဟာ ျမန္မာျပည္သူျပည္သားတို႔အတြက္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံေပး ျခင္းျဖစ္ပါတယ္။
(ခ) ျပည္သူျပည္သားမ်ားအားလံုး ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရး
အထူးသျဖင့္ ဆင္းရဲသားမ်ားနဲ႔ အကူအညီ လိုအပ္သူမ်ား အတြက္ ျဖစ္ပါတယ္။
(ဂ) အမ်ိဳးသမီးတို႔၏ဘဝဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရး
အမ်ိဳးသမီးမ်ား၊ အထူးသျဖင့္ ကိုယ္က်ိဳးအတြက္ အသံုးခ်ဖို႔ ပစ္မွတ္ထားခံရတဲ့ အမ်ိဳးသမီးမ်ားနဲ႔ မိန္းကေလးငယ္မ်ား ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရး အတြက္ျဖစ္ပါတယ္။
(ဃ) ဌာေနတိုင္းရင္းသားတို႔၏ အခြင့္အေရး
ပုပ္ရဟန္းမင္းႀကီး ဖရန္စစ္ရဲ႕ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ ထိန္း သိမ္း ေစာင့္ေရွာက္ေရး စာခြ်န္ေတာ္ (Laudato Si) က လမ္းၫႊန္ခ်က္ပ်ံ႕ႏွံ႕ေစဖို႔ ရည္ရြယ္ၿပီး ဌာေနတိုင္းရင္းသား တို႔ရဲ႕ လယ္ယာေျမပိုင္ဆိုင္ခြင့္နဲ႔ အသက္ ေမြးဝမ္းေက်ာင္း လုပ္ငန္းမ်ား လုပ္ေဆာင္ႏိုင္ခြင့္ရရွိဖို႔ ရည္ရြယ္ပါတယ္။
(င) ဘာသာတရားမ်ားအၾကား ခ်စ္ၾကည္ရင္းႏွီးမႈရွိေရး
ဘာသာတရားမ်ားအၾကား ခ်စ္ၾကည္ရင္းႏွီးမႈရွိေရးဟာ ၿငိမ္း ခ်မ္းေရးအတြက္ အစပ်ိဳးျခင္းပဲျဖစ္ပါတယ္။
ဒီတိုင္းျပည္ကို လာၾကတဲ့ ႏိုင္ငံျခားသား ဧည့္သည္ ေတာ္ ေတာ္မ်ားမ်ားက ဒီႏိုင္ငံကို ဧဒင္ဥယ်ာဥ္နဲ႔ေတာင္ ခိုင္းႏိႈင္း လို႔ရတယ္လို႔ မွတ္ခ်က္ျပဳၾကပါတယ္။ ဘာျဖစ္လို႔လဲဆိုေတာ့ ကြ်ႏု္ပ္တို႔ႏိုင္ငံမွာ စြမ္းအားအရင္းအျမစ္ေတြ၊ အထူးသျဖင့္ ထူးျခားေကာင္းမြန္တဲ့လူ႕စြမ္းအားအရင္းအျမစ္ေတြရွိေန လို႔ပါပဲ။ ဒါေပမဲ့ ဆင္းရဲမြဲေတြျခင္းနဲ႔ ဖိႏွိပ္ျခင္းတို႔က ေထာင္ ေပါင္း မ်ားစြာေသာ ျပည္သူျပည္သားေတြအတြက္ သခ်ႋဳင္း တြင္း သဖြယ္ ျဖစ္ေစခဲ့ပါတယ္။
ဒါေၾကာင့္ ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္ကင္းမဲ့မႈနဲ႔ ပဋိပကၡေက်ာက္တံုး ေတြကို ဒီတိုင္းျပည္ကေန ဖယ္ရွားၾကရေအာင္။ ေမွ်ာ္ လင့္ျခင္းဟာ ႀကီးမားတဲ့ စြမ္းအားတစ္ခု ျဖစ္ပါတယ္။ အေမွာင္ ကမၻာက အဲဒါကို ဘယ္ေတာ့မွ ေအာင္ႏိုင္ျခင္း မရွိပါဘူး။ ခရစ္ေတာ္ဟာ အလင္းရွင္ ျဖစ္ပါတယ္။ (Lumen Christi)
ေယဇူးသခင္အေပၚ ယံုၾကည္ျခင္းအားျဖင့္ ကြ်ႏု္ပ္တို႔ရဲ႕ ဘဝ မွာ ျပန္ရွင္ထေျမာက္ျခင္းတန္ခိုး အစြမ္းကို ျမင္ၾကရပါေစ။ မာရိယာမာဒေလးနာကို အၿမဲေအာက္ေမ့ သတိရပါ။ သူဟာ ေမွာင္ေနဆဲ အခ်ိန္မွာပဲကို သခ်ႋဳင္းေတာ္ဆီ အေရာက္ သြား ခဲ့ပါတယ္။
ခရစ္ေတာ္ရဲ႕ျပန္ရွင္ထေျမာက္ျခင္းဟာလည္း အဲဒီအေမွာင္ထုႀကီးစိုးတဲ့အခ်ိန္မွာပဲ ျဖစ္ခဲ့တာပါ။
အာေလလုယာ။ အဲဒီအလင္းေတာ္ဟာ ကြ်ႏု္ပ္တို႔တစ္ဦးစီ အေပၚ၊ ကြ်ႏု္ပ္တို႔ မိသားစုအေပၚနဲ႔ ကြ်ႏု္ပ္တို႔ ခ်စ္ရေသာ တိုင္းျပည္အေပၚ အစဥ္အျမဲထြန္းလင္းပါေစ...


2019-05-06 03:19:56
NEWS AND EVENTS
Next