Untitled Document Untitled Document
Untitled Document
Myanmar Catholic Church
Untitled Document

ျမန္မာႏိုင္ငံလံုးဆိုင္ရာ ကက္သလစ္ဆရာေတာ္ႀကီးမ်ား အဖြဲ႕ခ်ဳပ္၏ ျမစ္ဆံုေရကာတာ စီမံကိန္းႏွင့္ ပတ္သက္ေသာ သေဘာထားထုတ္ျပန္ခ်ဳပ္

ကက္သလစ္ ခရစ္ယာန္သာသနာေတာ္သည္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးကို ျဖစ္ႏိုင္ေသာ အရာဟု ယံုၾကည္ၿပီး ၿငိမ္းခ်မ္းေရးသည္သာလွ်င္ တိုင္းျပည္တည္ေဆာက္ရာတြင္ တစ္ခုတည္းေသာ ထိေရာက္သည့္ နည္းလမ္းျဖစ္သည္ဟု ခံယူကာ အစိုးရႏွင့္လည္း ေကာင္း၊ ပါဝင္ပတ္သက္သူမ်ားႏွင့္ လည္းေကာင္း၊ အျပဳသေဘာေဆာင္သည့္ ႏွီးေနွာဖလွယ္ျခင္းကို စဥ္ဆက္မျပတ္ ျပဳလုပ္ေလ့ရွိပါသည္။ ကၽြႏ္ုပ္တို႔၏ ေတာင္းဆို ခ်က္သည္ အမိေျမၿငိမ္းခ်မ္းေရးအတြက္ အေထာက္အပံ႔ျဖစ္မည္ဟု ေမွ်ာ္လင့္လ်က္ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ တည္တံ့ခိုင္ျမဲေသာ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ျဖစ္ထြန္းေစရန္ ပူးေပါင္းေဆာင္ ရြက္လိုေသာ ဆႏၵျဖင့္ ဤသေဘာထား ထုတ္ျပန္ခ်က္ကို ျပဳလုပ္ရျခင္းျဖစ္ပါသည္။
ဧရာဝတီျမစ္သည္ ျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္၏ ႏွလံုးသားတည္ရာ ဗဟိုအခ်က္အျခာ ကိုျဖတ္သန္းစီးဆင္းကာ၊ သစ္ပင္ပန္းမာလ္၊ သတၲဝါတို႔ႏွင့္ သန္းေပါင္းမ်ားစြာေသာ လူသားမ်ားတို႔ အသက္ရွင္လႈပ္ရွားႏိုင္ရန္ သဘာဝေရအရင္းအျမစ္ျဖင့္ အာဟာရ ေပးလ်က္ရွိပါသည္။ ျမန္မာျပည္သူျပည္သားမ်ားအတြက္မွ

ာမူ ေရၾကည္တစ္လွည္႕ ေရေႏွာက္တစ္ခါ စီးဆင္းလာေသာ ျမစ္ဧရာ၏သမိုင္းေၾကာင္းသည္ ဝမ္းေျမာက္ရာ ႏွင့္ ေၾကကြဲရာတို႔ျဖင့္ ျပည့္လ်က္ရွိေသာ ကၽြႏ္ုပ္တို႔၏ သမိုင္းေၾကာင္းႏွင့္ နီးစပ္စြာ ဆက္ႏြယ္လ်က္ရွိသည္ဟု ခံယူၾကပါသည္။
သိပၸံပညာရွင္မ်ားက ဧရာဝတီျမစ္ၾကမ္းျပင္ေအာက္တြင္ ငလ်င္ျပတ္ေ႐ြ႕ ေၾကာရွိသည့္အတြက္ ေရကာတာ တည္ေဆာက္ျခင္းေၾကာင့္ ျပတ္ေ႐ြ႕ေၾကာကို ဖိအားသက္ေရာက္မႈ မ်ားျပားေစၿပီး ႀကီးမားေသာ ငလ်င္ေဘးအႏၲရာယ္ ျဖစ္ေပၚေစ ႏိုင္ေၾကာင္း သတိေပးကာ ႏိုင္ငံတကာအဖြဲ႕အစည္းမ်ားကလည္း ျမန္မာႏိုင္ငံသည္ သဘာဝအႏၲရာယ္ႀကံဳေတြ႕ႏိုင္ေခ် တတိယအဆိုးဆံုး အေျခအေနတြင္ ရွိေနေၾကာင္း  ေထာက္ျပ ၾကပါသည္။ ထို႔အျပင္ ၄င္းေရကာတာ တည္ေဆာက္ျခင္းျဖင့္ သန္းေပါင္း မ်ားစြာေသာ လူတို႔၏ အသက္အိုးအိမ္ ဆံုး႐ႈံးျခင္းႏွင့္ စားဝတ္ေနေရး အၾကပ္အတည္း တြင္းသို႔ တြန္းပို႔ၿပီး လူေထာင္ေပါင္းမ်ားစြာ ေ႐ြ႕ေျပာင္းမႈဟူေသာ ေၾကကြဲဖြယ္ ေကာင္းသည့္ ကပ္ေဘးႀကီးကို ဖိတ္ေခၚသကဲ႔သုိ႔ ျဖစ္ေပလိမ့္မည္။
ေရကာတာ တည္ေဆာက္ေရး စီမံကိန္းကို လူမႈအဖြဲ႕အစည္းမ်ားႏွင့္ ျမန္မာ ျပည္သူျပည္သား အမ်ားစုက ကန္႔ကြက္ၾကေၾကာင္းသိရပါသည္။ ရန္ကုန္ ကက္သ လစ္ ဂိုဏ္းခ်ဳပ္ဆရာေတာ္ႀကီး ကာဒီနယ္ခ်ားလ္စ္ဘိုက ကန္႔ကြက္ေၾကာင္း သေဘာ ထားေၾကညာခ်က္ႏွစ္ေစာင္ကို ေရးသားထုတ္ျပန္ရာ၌ ဧရာဝတီျမစ္ကို ျမန္မာျပည္ သူျပည္သားတို႔၏ မြန္ျမတ္ေသာ မိခင္အျဖစ္ ေလးစားတန္ဖိုးထားရန္ တိုက္တြန္းႏိႈး ေဆာ္ခဲ့ပါသည္။ ျပည္တြင္းၿငိမ္းခ်မ္းေရး အဓြန္႔ရွည္ရန္အတြက္ ဧရာဝတီျမစ္ႀကီး သဘာဝအတိုင္း အတားအဆီးမဲ႔ စီးဆင္းရန္ လိုအပ္ပါသည္။
ေရကာတာတည္ေဆာက္မႈမွ ရရွိမည္ျဖစ္ေသာ စီးပြားေရးအက်ိဳးအျမတ္မ်ား သည္ လူမႈေရးႏွင့္သဘာဝဝန္းက်င္ ပ်က္စီးမႈမ်ားႏွင့္ ႏိႈင္းယွဥ္လွ်င္ မေျပာပေလာက္ ေသာ ပမာဏသာ ျဖစ္ပါသည္။ ထိုအခါ ျပည္တြင္းၿငိမ္းခ်မ္းေရးသည္လည္း မေရရာ ေဝးကြာေသာ အိပ္မက္ပမာ ျဖစ္သြားပါလိမ့္မည္။ ဆယ္စုႏွစ္မ်ားစြာကပင္ ျဖစ္ပြားခဲ့ ေသာ ပဋိပကၡမ်ားေၾကာင့္ ေမတၱာေရၾကည္ ဆာငတ္ေနသည္႔ ျပည္ျမန္မာအတြက္ ဧရာဝတီျမစ္ေရၾကည္သည္ အစဥ္ထာဝရ ေပၚၾကြယ္ဝစြာ စီးဆင္းေနသင့္ပါသည္။
မိခင္ဧရာဝတီ၏ သမိုင္းေၾကာင္းသည္ ကၽြႏ္ုပ္တို႔၏ သမိုင္းေၾကာင္းလည္း ျဖစ္ပါေသာေၾကာင့္ ညီအစ္ကိုေမာင္ႏွမအားလံုးကိုယ္စား ေတာင္းဆိုရျခင္းျဖစ္ပါ သည္။ ထို႔ေၾကာင့္ သာသနာနယ္ (၁၆) ခုမွ ကက္သလစ္ခရစ္ယာန္မ်ားကို ကိုယ္စား ျပဳေသာ ကၽြႏ္ုပ္တို႔ ကက္သလစ္ခရစ္ယာန္ ဆရာေတာ္ႀကီးမ်ား အေနျဖင့္ ပါဝင္ပတ္ သက္သူ အားလံုးတို႔အား ကခ်င္ျပည္နယ္ရွိ ျမစ္ဆံုေရကာတာ တည္ေဆာက္ေရး စီမံကိန္းကို ျပန္လည္သံုးသပ္ကာ အၿပီးအပိုင္ ဖ်က္သိိမ္းရန္ ေတာင္းဆိုပါသည္။

2019-06-11 21:15:38
NEWS AND EVENTS
Next