Untitled Document Untitled Document
Untitled Document
Myanmar Catholic Church
Untitled Document

ျမန္မာျပည္၏ ေရွ႕ဆက္ရမည့္ခရီး ျမန္မာ့ၿငိမ္းခ်မ္းေရးအေပၚ စိတ္ဝင္စားသူတိုင္းသို႔ ပန္ၾကားလႊာ
ကာဒီနယ္ ခ်ားလ္စ္ဘို ရန္ကုန္ဂိုဏ္းခ်ဳပ္သာသနာပိုင္ဆရာေတာ္

ျမန္မာျပည္မွ ခ်စ္မိတ္ေဆြအေပါင္းတို႔၊
ၿငိမ္းခ်မ္းပါေစဟု ဦးစြာႏႈတ္ခြန္းဆက္လိုပါသည္။
ျမန္မာႏိုင္ငံသည္ စိန္ေခၚမႈႀကီးမားလွေသာကာလအခိုက္အတန္႔ကို ျဖတ္သန္းေနရပါသည္။ ျမန္မာျပည္သူျပည္သားတို႔သည္လည္း ျပည့္ဝေသာလြတ္လပ္မႈႏွင့္ လူတို႔၏ဖြံ႕ၿဖိဳး တိုးတက္မႈ ကို ကာလၾကာရွည္စြာ ေစာင့္ေမွ်ာ္လာခဲ့ၾကသည္။
တိုင္းျပည္၏သားေကာင္းလူငယ္မ်ားက ဘဝတိုးတက္ေရးအတြက္ အခြင့္အလမ္းသစ္မ်ားကို ေမွ်ာ္လင့္ေနၾကသည္။ ေက်ာင္းသူေက်ာင္းသားမ်ားက ေကာင္းမြန္ေသာပညာေရးကို ေမွ်ာ္ လင့္ေနၾကသည္။ သန္းေပါင္းမ်ားစြာေသာလူငယ္မ်ားက လစာေကာင္းေသာ အလုပ္အကိုင္ အခြင့္အလမ္းမ်ားကို ေမွ်ာ္လင့္ေနၾကသည္။ ျပည္ပတြင္ သြားေရာက္လုပ္ကိုင္ေနၾကရေသာ အလုပ္သမားေထာင္ေပါင္းမ်ားစြာက မိမိတို႔ႏိုင္ငံဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္၍ အမိေျမသို႔ ျပန္လာႏိုင္ မည့္ အေရးကို ေမွ်ာ္လင့္ေနၾကသည္။
တိုင္းျပည္သည္ ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္အိပ္မက္ျဖင့္ ေစာင့္ေနေလသည္။ တိုင္းျပည္သည္ အမွန္ တကယ္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးရရွိမည့္ေန႔ကို ေစာင့္ေမွ်ာ္ေနေလသည္။
ျမန္မာႏိုင္ငံ၏သမိုင္းေၾကာင္းသည္ ဒဏ္ရာဒဏ္ခ်က္မ်ားႏွင့္ျပည့္ေနေသာ သမိုင္းေၾကာင္း ျဖစ္သည္။ ယခုအခ်ိန္သည္ ထိုဒဏ္ရာမ်ားကို ျပန္လည္ကုစားရမည့္အခ်ိန္ျဖစ္သည္။ ဒဏ္ ရာသစ္မ်ားထပ္မံျဖစ္ပြားေစရမည့္အခ်ိန္မဟုတ္ေပ။
ကိုလိုနီေခတ္ အခ်ိန္မွစ၍ ဒုတိယကမၻာစစ္တစ္ေလွ်ာက္လံုး ျမန္မာျပည္သူျပည္သား တို႔ သည္ အခက္အခဲေပါင္းစံုကို ရင္ဆိုင္ခဲ့ၾကရသည္။ လြတ္လပ္ေရး ရေသာအခါတြင္လည္း ျပည္တြင္းမွ ပဋိပကၡမ်ားႏွင့္ ျပည္ပမွ ၿခိမ္းေျခာက္မႈမ်ားထြက္ေပၚလာခဲ့ၾကျပန္သည္။ ယင္း တို႔သည္ ရပ္စဲသြားသည္ဟူ၍မရွိေပ။ ပဋိပကၡမ်ား၊ အတင္းအၾကပ္အိုးအိမ္ေရႊ႕ေျပာင္းေစျခင္းမ်ား၊ လံုျခံဳမႈမရွိေသာ ျပည္ပအလုပ္သမားတို႔၏ ဘဝမ်ားသည္ ကြ်ႏု္ပ္တို႔တိုင္းျပည္ကို ဒဏ္ရာမ်ားစြာရရွိေစခဲ့သည္။
ယခုအခ်ိန္သည္ ထိုဒဏ္ရာမ်ားကို ျပန္လည္ကုစားရမည့္အခ်ိန္ျဖစ္သည္။ ဒဏ္ရာသစ္မ်ားထပ္မံျဖစ္ပြားေစရမည့္ အခ်ိန္မဟုတ္ေပ။
၂၀၁၀ ခုႏွစ္မွစ၍ ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္ေရာင္ျခည္သမ္းလာခဲ့သည္။ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္တြင္ ဒီမိုကေရစီ အစိုးရဟူ၍ ပီပီျပင္ျပင္ထြက္ေပၚလာခဲ့သည္။ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးအတြက္ ႀကိဳးပမ္းရန္မွာ ၄င္းတို႔ ၏ ဦးစားေပးျဖစ္ခဲ့သည္။ ဒီမိုကေရစီစနစ္မူကား မ်ားစြာဖြံ႕ၿဖိဳးျခင္းမရွိေသးေပ။ ဒီမိုကေရစီ စနစ္ရင့္သန္ရန္ လိုအပ္ေနေသးသည္။ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ လက္ထက္တြင္ မိမိတို႔၏ တိုင္းျပည္မွာ ၿငိမ္းခ်မ္းၿပီး ဖြံ႕ၿဖိဳး တိုးတက္လာလိမ့္မည္ဟု ျမန္မာျပည္သူျပည္သားတို႔ ေမွ်ာ္ လင့္ခဲ့ၾကသည္။ အရပ္သားအစိုးရ၊ စစ္တပ္ႏွင့္ ဗုဒၶဘာသာရဟန္းေတာ္မ်ားအၾကား နား လည္မႈ ရရွိျခင္းျဖင့္ ေရရွည္တည္တံ့ေသာ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးကို သူမ အေကာင္အထည္ ေဖာ္ လိမ့္မည္ဟု ၄င္းတို႔ေမွ်ာ္လင့္ခဲ့ၾကသည္။
ကြ်ႏု္ပ္တို႔တိုင္းျပည္တြင္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးတည္ျမဲၿပီး ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ရန္အတြက္ တပ္မေတာ္၏ အခန္းက႑မွာ မ်ားစြာအေရးပါသည္။ သန္းေပါင္းမ်ားစြာေသာျပည္သူတို႔၏ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္ကို ျဖည့္ဆည္းရန္အတြက္ အရပ္သားအစိုးရႏွင့္ တပ္မေတာ္တို႔သည္ လက္တြဲလုပ္ေဆာင္ရန္ လိုအပ္သည္။
ယခုအခ်ိန္သည္ ထိုဒဏ္ရာမ်ားကို ျပန္လည္ကုစားရမည့္အခ်ိန္ျဖစ္သည္။ ဒဏ္ရာသစ္မ်ား ထပ္မံျဖစ္ ပြားေစရမည့္အခ်ိန္မဟုတ္ေပ။
ျမန္မာျပည္၏ ေရွ႕ဆက္ရမည့္ခရီးသည္ တည္ျမဲေသာ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးႏွင့္ အမ်ိဳးသားရင္ၾကား ေစ့ေရး၌ အဓိက ပါဝင္လႈပ္ရွားေနသူ အားလံုး၏ အခန္းက႑ကို လက္ခံရန္ျဖစ္သည္။ ထို ပကတိအေျခအေနကို လက္ခံရန္ႏွင့္ ျမန္မာျပည္သူတို႔၏ ျပႆနာမ်ားကို ကူညီေျဖရွင္းေပး ရန္ ကြ်ႏု္ပ္တို႔၏မိတ္ေဆြမ်ားအားလံုးကို ကြ်ႏု္ပ္အေလးအနက္ထား ေတာင္းဆို လိုပါသည္။
ျမန္မာႏိုင္ငံကက္သလစ္ဆရာေတာ္ႀကီးမ်ားအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ (CBCM) ျမန္မာျပည္အသင္းေတာ္မ်ား ေကာင္စီ (MCC)၊ ျမန္မာႏိုင္ငံဧဝံေဂလိခရစ္ယာန္မ်ားအဖြဲ႕ (MECA) ႏွင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံ ခရစ္ေတာ္၏သာသနာျပဳအဖြဲ႕တို႔က ၂၀၁၈ ခုႏွစ္၊ ဩဂုတ္လ ၂၃ ရက္တြင္ ထုတ္ျပန္ခ်က္ အတိုင္း ယခုလက္ရွိအေျခအေနမ်ိဳးတြင္ အဖ်က္သေဘာ ေဆာင္သည့္ အရာမ်ား၊ မလို အပ္ေသာဖိအားေပးမႈမ်ား၊ အဖ်က္အေမွာင့္မ်ားသည္ အဖြဲ႕အစည္း အသီးသီး အၾကား ၿငိမ္း ခ်မ္းေရးႀကိဳးပမ္းမႈႏွင့္ ဒီမိုကေရစီ ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စု တည္ေဆာက္ရန္ ႀကိဳးပမ္းမႈ တို႔ကို ေႏွာင့္ေႏွးေစလိမ့္မည္ဟု ကြ်ႏု္ပ္တို႔ခံယူထားပါသည္။
စက္တင္ဘာ ၄ ရက္ေန႔က ကိုရီးယားႏိုင္ငံ၊ ဆိုးလ္ၿမိဳ႕၌ ျပဳလုပ္ခဲ့ေသာ သတင္းစာ ရွင္းလင္း ပြဲတြင္လည္း လူမ်ိဳးတုန္းသတ္ျဖတ္မႈ၊ မ်ိဳးႏြယ္စုရွင္းလင္းေရး၊ ပိတ္ဆို႔အေရးယူမႈစသည့္ ျပင္းထန္ေသာ စကားလံုးမ်ားႏွင့္ ႏိုင္ငံတကာရာဇဝတ္မႈခံု႐ံုး (ICC) စသည္တို႔မွာ ၿငိမ္းခ်မ္း ေရးႏွင့္ ဒီမိုကေရစီလမ္းစဥ္သို႔ ေလွ်ာက္လွမ္းေနေသာ ကြ်ႏု္ပ္တို႔၏ ခရီးလမ္းကို အေထာက္ အကူမျပဳေၾကာင္း ကြ်ႏု္ပ္အေနျဖင့္ ျပတ္ျပတ္သားသားေျပာဆိုခဲ့ပါသည္။ ကြ်ႏု္ပ္တို႔တိုင္းျပည္၏အေျခအေနမွာ သိမ္ေမြ႕လွေသာေၾကာင့္ ႏိုင္ငံတကာအသိုင္းအဝိုင္းက လက္တြဲ လုပ္ ေဆာင္ျခင္း၊ အျပဳသေဘာေဆာင္ခ်ဥ္းကပ္ျခင္းတို႔ကို ကြ်ႏု္ပ္တို႔လိုအပ္ပါသည္။
ျမန္မာႏိုင္ငံသည္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးကတိျပည့္ဝမည့္ေန႔ကို ေစာင့္ေနေသာႏိုင္ငံျဖစ္ပါသည္။ ကြ်ႏု္ပ္တို႔အားလံုး ထိုကတိကို ႀကိဳးစားျဖည့္ဆည္းၾကပါစို႔။ ေရွ႕သို႔ တက္လွမ္းၾကပါစို႔။

ကာဒီနယ္ခ်ားလ္စ္ဘို


2018-11-12 03:33:12
NEWS AND EVENTS
Next