Untitled Document Untitled Document
Untitled Document
Myanmar Catholic Church
Untitled Document

ျမန္မာႏိုင္ငံလံုးဆိုင္ရာ ကက္သလစ္လူငယ္ေရးရာေကာ္မ႐ွင္ NCYC ႏွင့္
ရန္ကုန္ဂိုဏ္းခ်ဳပ္ သာသနာလံုးဆိုင္ရာ ကက္သလစ္လူငယ္ေရးရာ ပူးေပါင္း၍ ဝတ္ေစာင့္

    ျမန္မာႏိုင္ငံလံုးဆိုင္ရာ ကက္သ လစ္လူငယ္ေရးရာေကာ္မ႐ွင္ NCYC ႏွင့္ ရန္ကုန္ဂိုဏ္းခ်ဳပ္ သာသနာလံုးဆိုင္ရာ ကက္သလစ္လူငယ္ေရးရာ ေကာ္မ႐ွင္တို႔ပူး ေပါင္း က်င္းပျပဳလုပ္ခဲ့ေသာ လစဥ္လူငယ္ ဝတ္ေစာင့္ျခင္း (Monthly Youth Recollection) အစီအစဥ္ကို ၾသဂုတ္လ ၂၅ရက္ စေနေန႔တြင္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ St. Gabriel's Catholic Church တြင္ က်င္းပခဲ့ပါသည္။
    ဝတ္ေစာင့္ျခင္းတြင္ ရန္ကုန္ဂိုဏ္း ခ်ဳပ္သာသနာ သာသနာစီရင္စု ၁၇ ခုမွ လူငယ္ ၁၃၁ ဦး သာသနာ အသီးသီးမွ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕တြင္ ေရာက္႐ွိေနၾကေသာ လူ ငယ္ ၃၂ ဦး စုစုေပါင္းလူငယ္ ၁၆၃ ဦး တက္ေရာက္ခဲ့ပါသည္။
                     ဝတ္ေစာင့္ျခင္းအစီအစဥ္ ျဖစ္ေျမာက္ေစ ေရးအတြက္ ေန႔လည္စာ၊ အဆာေျပႏွင့္ အျခားေသာ လိုအပ္သည့္အရာမ်ား ပံ့ပိုး ကူညီေပးခဲ့ေသာ St. Gabriel's Catholic Church ေက်ာင္းထိုင္ဘုန္းေတာ္ႀကီး Fr. Matthias Aung Kyaw ႏွင့္ သာသနာ့အက်ိဳးေတာ္ေဆာင္အဖြဲ႔ဝင္မ်ား၊ ဝတ္ေစာင့္ ျခင္းကိုဦးေဆာင္ေပးပါေသာ ဘားအံဂိုဏ္း အုပ္သာသနာ လူငယ္တာဝန္ခံဘုန္းေတာ္ ႀကီး Fr. Anselm Nay Zaw Oo၊ St. Gabriel သာသနာလူငယ္အဖြဲ႔ႏွင့္ ဝတ္ေစာင့္ျခင္း သို႔လာေရာက္ၾကေသာ လူငယ္မ်ားအား လံုးကို ဘုရားသခင္၏ ေက်းဇူးေတာ္သက္ ေရာက္ပါေစေၾကာင္း ရန္ကုန္ဂိုဏ္းခ်ဳပ္သာသနာလံုးဆိုင္ရာ ကက္သလစ္လူငယ္ေရး ရာ ေကာ္မ႐ွင္က ေက်းဇူးတင္စကား ေျပာ ၾကားခဲ့သည္။
            YACYC


2018-11-12 03:36:23
NEWS AND EVENTS
Next